ONA 1599   6   166/460   Notaris Jacob Symonsz

Moyses Blance, weart in de Witte Starre aan de beurs, 40 jaar, en Jacob Ghijsberts, deurwaarder’s Hooffs van Hollant, wonende te Middelburgh, 36 jaar, leggen een verklaring af op verzoek van Pieter Maillet te Middelburgh.

Sebastiaen le Petit heeft op 8 augustus ten huize van Jan Soury, toen weart in het Witte Cruijs alhier, 1400 ponden zwarte Spaanse wolle overgedragen aan Maillet als betaling van de rekening voor Franse wijnen, zoals blijkt ui te akte d.d. 8 augustus 1598 voor notaris Guilliamme de Vos.

In oktober 1598 toonded een Franse coopman, Jacques Dat ook belangstelling.

 

ONA  1604   29B   15/22   Notaris Jacob Duyfhuysen

Jan Soury, waert van ’t Witte Cruys, verklaart met 2 andere lieden ( Jaques de la Marche en Jan Emont, frans coopman ) dat hij in Calis te Frankrijk het dode lichaam heeft gezien van Mr Petyn.

 

 

 

Aktes en bijlagen  Jean Sourij   Voorgeschiedenis A

Aktes en bijlagen Andries Sourij  Voorgeschiedenis C

ONA 1624   61   66/216   Notaris Willem Jacobsz   5 aug 1624

Andries Sory of Soury, geassisteerd met Corneli Nicolaes van Dryel, raedt der stad, sluit een contract van huwelijkse voorwaarden met Johanna van der Duyn j.d., geassisteerd door haar vader Johan van der Duyn.  Wonende op de Lovenhaven

 

ONA 1626   136  159/263  Notaris Arnout Wagensvelt

Andries Sorij, coopman, machtigt Gijsbrecht Willemsz van Ouderkerck, backker, won. te s’Gravenhage om voor de schepenen van Delft een rentebrief over te dragen aan de voogden van Pieter van Cortenhoeve, verleden door Claertge of Colette Maertens, wed. van Abraham Le Fleur, t.b.v. hem comp., voor de schepenen van Delft.

N.B. Andries Sorij tekent met Andries Sourij

De rentebrief is gehypothekeerd op het huis aan den Dolfijn, staande aan de Oude Varckemarckt in Delft.

 

ONA   1628   147   218/488   Notaris Adriaan Kieboom  12 feb 1628

Joncker Adriaen van Muylwijck wonende te Roon, bekent 1600 gulden schuldig te zijn aan Andries Soury, schepen.

 

ONA  1628    132   132/302  Notaris  Arnout Wagensvelt   21 jul 1628

Adriaen Maes, Jan Gijsbertss Coopmans den Crijn Dircxs, die elk voor een achtste deel eigenaar zijn van het boeyerschip, genaamd de Fortuin, 50 lasten groot, verkopen hun deel met gereedschap en toebehoren aan Jan Couwenburgh, Andries Soury en Gisbert van Hardenbergh voor een bedrag van 1612 gulden.

 

ONA   1629   141   94/146  Notaris   Arnout Wagensvelt 29 dec 1629

Willem Aldersz Couwenhove en Andries Sorij of Soury, verklaren op verzoek van Nicolaas Kivid dat voor hen in hun kwaliteit van kerckmeesters, gecompareerd zijn  Lijsbeth Brouwers, weduwe van Lambrecht de Hoogh, Ida de Hoogh, Aelbrecht Jonckhout, echtgenoot van Maycken de Hoogh, Bartholomeus van der Brouck, echtgenoot van Catharina de Hoogh, kinderen en erfgenamen van Lambrecht de Hoogh, raedt en vroetschap alhier, die verklaerden te hebben verkocht aan requirant een zerk en een graf in het hoogkoor aan de noordzijde van de Grote Kerk.

 

ONA   1631   79   275/928   Notaris Jan van Aller Az  25 feb 1631

Jonas Sory/Soury en zijn vrouw Grietgen Jansdr botteliersmaet Amsterdam. Mutueel testament. Hij vaart met het schip het Wapen van Rotterdam onder bevel van capiteyn Pieter Cornelsz Paersenier naar Oost-Indië

 

 

ONA   1631   137   264/382    Notaris Arnout Wagensvelt   3 apr 1631

Andries Soury, oud schepen en tegenwoordig vredemaker, van wiens dochter 9 maanden geleden te Schiedam een gouden ketting is gestolen, machtigt Splinter van Vooren, secretaris van ‘s Hartogenbosch, om aldaar een procureur te machtigen om een vrouw die de ketting heeft gestolen, te eisen de ketting terug te geven of te vergoeden.

 

ONA   1631   141   192/296  Notaris Arnout Wagensvelt   3 mei 1631

Mr. Lieven de With, advocaat, oud 45 jaar, Adam de Colonia, schilder, oud 57 jaar, Hendrick Eeuwouts van der Stock, oud 47 jaar en Willem Bruin, moutmaker, oud 22 jaar, verklaren op verzoek van Andries Soury, oud-schepen, dat de ketting die Soury hun heeft getoond en naar hij zei de drossaard van Gorinchem had meegebracht, dezelfde is die zijn kind heeft gedragen en hem op de Schiedamse kermis is ontstolen.

 

ONA   1631   148   640/988   Notaris  Adriaan Kieboom   10 mei 1631

Betreft geschil tussen Elant Adriaensz van der Helm, deurwaerder, ter ene zijde en Jan Henrixksz

Van Oyen ter andere zijde met betrekking tot het salaris die van der Helm beweerde verdiend te hebben in opdracht van Van Oyen, jegens verschillende personen als debiteuren van Jan Symonsz Pesser.

Door uitspraak van de heeren Andries Soury en Jan Pietersz van Rijsoort, oudt schepenen van Rotterdam en Schielandt, en de finale uitspraak d.d. 10 augustus 1630 door . Willemsz, Thomas van Herten, Johan van der Duijn en Jan van Rijsoort, arbiters, wordt bepaald dat bovenop hetgeen van der Helm heeft ontvangen, Pesser nog een bedrag van 200 gld dient te betalen.

 

ONA   1631   174   69/99   Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz

Johan de Leur, baillieu van Dordrecht voor 1/8 deel, captiteyn Daniel Jansz Climmer, wonend te Goedereede voor 1/8 deel, en Jan Meesters voor ¼ deel reders in het schip St.Pieter, groot 30 lasten met schipper Barent Nanninghs, waarop beslag is gelegd in madera in Hispaniën, stellen zich borg met Nicolaes van Santen wonend te Delft, mede reder voor 1/16 deel, Andries Sourij, gemachtigd door de weduwe van Johan Engelsz, voor 1/16 deel, Hendrick van den Heuvel voor 3/16 deel, Jonas Cabbelliau, coopmaan , voor 3/16 deel voor de terug betaling van de opbrengst van het deel van de lading, dat met het schip van Michiel Cornelisz ‘t Kint is overgebracht naar Rotterdam, indien naderhand mocht blijken dat zij als reders geen recht op hadden.

 

 

ONA   1631   144   140/296   Notaris Arnout Wagenvelts   30 aug 1631

Martijn Nuyts, coopman te Amsterdam en Johan Meesters, seylmaker, besluiten hun geschil over een rekening ter arbitrage voor te leggen aan Andries Soury, out-schepen, Jan Pieters Rijsoort en Pieter Verbiest, coopluyden. Voor genoemde Meesters treedt op Adriaen van Hooghbruggen en voor genoemde Nuyts mr. Cornelis Pycq, procureurs bij de Hoge Raad. Op 22 oktober 1631 wordt een overeenkomst gesloten tussen comparanten n.a.v. de uitspraak van de arbiters.

 

ONA   1632   93   78/115    Notaris Jan van Aller Az   7 jan 1632

Op verzoek van Jop Heynricksz, pachter van de impost van wijnen, verklaart Pieternelle Jansdr, jonge dochter van Amsterdam, oud 25 jaar, wonende ten huize van Magdaleentgen Gerritsdr weduwe van Jan Soury, dat zij op last van Magdaleentgen Gerritsdr enige malen een stoop fransche wijn heeft gehaald in het tweede of derde huis ten zuiden van de Jonckmansstege op de Leuvenhaven.

 

ONA   1632   93   77/114   Notaris Jan van Aller Az   7 jan 1632

Op verzoek van Jop Heynricksz, pachter van de impost van wijnen, verklaart Magdaleentgen Gerritsdr oud 40 jaar, weduwe van Jan Soury, wonende Schiedamsche Dijck,dat zij gisteren en vandaag verscheidene malen een stoop fransche wijn heeft gehaald bij Jan Heyndricksz Touwer, wijncooper, en dat een dezer keren bij het weggaan, voor het huis van Leunis Pietersz requirant heeft ontmoet samen met Cornelis Heyndricksz de Wit, substituyt schout, en Harmen van Cruyskercke, gerechtsbode, waarbij een fles wijn is gebroken.

 

ONA   1632   149   84/170   Notaris Adriaan Kieboom   28 feb 1632

Gerrit van Leeuwen, martschipper van S’Hertogenbosch op deze stad, bekent dat hij aan Adriaen Besemer en Andries Soury, 650 gld schuldig is. Hij heeft van Cornelisz Pietersz, schipper, 100 gld te vorderen vanwege de levering van een carveelschip. Voor de betaling is een regeling getroffen.

 

ONA   1632   149   173/312   Notaris Adriaan Kieboom   6 mei 1632

Engelbrecht Jansz op ‘t Velt bekent 200 gld schuldig te zijn aan Andries Soury.

 

ONA   1633   165   94/153   Notaris Nicolaas Vogel Adriaensz   21 jun 1633

Annetgen Cornelisdr van Souburch, weduwe van Jan Symons Pesser, mede namens Dirck Symons Pesser als mede-erfgenaam van Dirck Willems Vastrick en Aeffgen Jansdr, machtigt Andries Soury, out-schepen, om aan Juliana van Oldenbarnevelt, laatst weduwe van Lieven de With, te transporteren het huis waarin zij woont op de Botersloot aan de oostzijde genaamd de Achterwech. Het huis is door Juliana van Oldenbarnevelt gekocht van de erflaters.

 

ONA   1633   165   129/214   Notaris Nicolaas Vogel Adriaensz   21 nov 1633

Andries Soury, out-schepen, machtigt Splinter van Vooren te ‘s Hertogenbosch om het vonnis ten uitvoer te leggen, gewezen tussen hem en Joris Bonet of Boneth, betreffende de teruggave van een gouden kettingh.

 

ONA   1634   99   47/89   Notaris Jan van Aller Az   3 mei 1634

Andries Soury, namens Adryaen van Hecke, man van Susanna Schotte, weduwe van Johan Engelsz, raedt ter admiraliteyt, verzoekt de notaris Gerrit Pijl, vendumeester ter admiralityet aan te zeggen dat hij beroep aantekent tegen het vonnis dd. 29 apr 1634 door schepenen gewezen, ten nadele van Susanna Schotte.

 

ONA  1634   157   56/121   Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz   10 mei 1634

Andries Soury, oud-schepen en zijn vrouw Johanna van der Duyn herroepen hun testament van 5-8-1624 bij notaris Willem Jacobsz. Zij benoemen elkaar tot erfgenamen. Hun evt. kinderen ontvangen op 25-jarige leeftijd of eerder wanneer zij trouwen ieder 25.000 gulden. Bij overlijden van een van hun ouders elk nog 6000 gulden boven hun legitieme portie. Er worden voorwaarden vastgelegd over de boedel, door erfenis verkregen van Ingetgen Adriaansdr van Bijlewerff, weduwe van Johan van der Duyn.

 

ONA   1635   399   4/8   Notaris Jacobus Delphius   4 dec 1635

Inventaris van de boedel nagelaten door Anthony de Haas en zijn vrouw Maria Soury. In de akte worden goederen vermeld die zich in de winkel bevinden, o.a. Boeken van Cats en een Latijns boek van Johannes Brentio.

 

ONA   1637   168   13/21   Notaris Nicolaas Vogel Adriaensz   27 feb 1637

Ingetgen Adriaensdr van Bijlwerff, weduwe van Johan van der Duijn, in leven raedt en vroetschap alhier, en gecommiteerde raedt in ‘t college van de Admiraliteydt, brouster in de brouwerije van ‘t Witte Paert, machtigt Andries Soury, schepen, haar schoonzoon, om haar te vertegenwoordigen in alle vergaderingen van de brouwers alhier, en alles te doen wat in het belang is van het brouwers gilde.

 

ONA   1637   259  116/189   Notaris Arnout Hofflant   24 jun 1637

Maerten IJsbrants , oud-gouveneur en raedt van Indién, legt een verklaring af op verzoek van Andries Soury, oud-schepen en Cornelis Coomans. Hij verklaart dat in 1629 op de kust van Coromandell het schip De Leeuwinne  uit Amsterdam is aangekomen.  Op dit schip was oppercoopman Jan van Enderij. Deze heeft aan Sebastiaen de Anckeris, predicant te Batavia, goederen gezonden uit Amsterdam.  Van deze is op de voorn. kust aan capitein Suylensteyn een gedeelte verkocht voor 75 pagodenzijde. Deze lijwaten zijn tegenwoordig in handen van schipper Jan Willemsz van Osanen, om deze te overhandigen aan Leendert Soury.  ( Deze Leendert is in 1631 overleden, zie Parenteel I d )

 

ONA   1637    259   164/264   Notaris Arnout Hofflant   13 nov 1637

Antonis Claesz van Aeckeren, brouwer in De Drie Aekeren, voorheen De Arent, bekent een schuld van 2000 gulden te hebben aan Andries Soury, oud-schepen, ter zake van geleent geld.

N.B. De schuld is afgelost op 13 mei 1656  

 

ONA   1638   326   243/516   Notaris Arent van der Graeff

Andries Soury, oud-schepen, commissaris van kleyne saken, machtigt Nicolaas Vogel, notaris en procureur, om hem bij te staan in zijn zaak tegen Pieter Niesen, brouwer te Schiedam.

 

ONA   1638   261   37/73   Notaris   Arnout Hofflant   4 jun 1638

Aefge Jans, vrouw van Adriaen Corneliss Minne die nu in Groenlant verblijft, geassisteerd door out-schepen Andries Soury, en coopman Claes Matelieff, verklaart samen met Adriaen Pieterss Brouck, dat zij door tussenkomst van Cornelis Hendricks, metselaer, en Jan Dircks Cogell een overeenkomst hebben gesloten betreffende hun geschil over de waterlozing tussen hun huizen, gelegen aan de westzijde van de Botersloot.

 

ONA   1638   244   90/191   Notaris Jocob Duyfhuysen jr.   9 jul 1638

Jan Joppen van der Willygen en Andries Jansz Soury, graftmakers en Cornelis Jansz van der Willigen, dootdrager, dragen Jacob Symonsz, brandewijnbrander, een sarck over in de Groote of St. Laurenskerk, in het Predecanthuysgen bij de Kerckmeestersbanck, genummerd 230. Het graf is hem overgedragen door Jacob Pietersz, scheepstimmerman, buiten de Hofpoortgen volgens transportakte van7 jun 1638 verleden door Willem Pieck, notaris. Koopsom 170 caroliguldens.

 

ONA  1639  327   93/208   Notaris   Arent van der Graeff   29 mrt  1639

Jacob Jacobss Casteleyn en Maertjen Jansdr Soury, vrouw van Jan Jacobss van Steenhuyserwaert, die nu in het buitenland is, geassisteerd door haar zwager Huybert Janss, kinderen en erfgenamen van Jacob Janss van Steenhuyserwaert, verkopen aan Jan Corneliss Smetser, schipper te Wijck te Duerstede, een huis en erf, gelegen in Wijck te Duerstede, voor de prijs van 300 gulden. Het huis is belast met 11 st. per jaar en 250 gulden. Het strekt zich uit van de stadsmuur tot achter aan de Flierstaet, ten oosten woont Jan Hendricks van Grob en ten westen Gerrit Janss Bollen.

 

ONA   1639   327   115/256   Notaris Arent van der Graeff   16 apr 1639

Maertgen Soury, vrouw van Jan Jacobss Casteleyn, die nu op weg is naar Oostindiën, bekent 200 gulden schuldig te zijn aan haar zwager Huybert Janss Bock ?. Het geld dient als gedeeltelijke aflossing van een custinghrentebrief t.l.v. Casteleyn van 1437 gulden. De brief is verzekerd op een huis en erf, gelegen aan de Visschersdijck, welk huis Casteleyn heeft gekocht van Gerrit Corneliss de Vries, Jan Janss van Veenendaal ( houder van de brief ) heeft met toestemming van de Vries het geld ontvangen.

 

ONA   1639   262   278/439   Notaris Arnout Hofflant   4 nov 1639

Andries Soury, president-schepen alhier machtigt Pieter Noordijck, coopman te Amsterdam, om namens hem van de Oost-Indische Compgnie, 55 balen peper te ontvangen, 30 balen voor Soury en 25 balen voor N.N. Verbiest.

 

ONA   1640   182   12/61   Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz   25 jan 1640

Er is onenigheid ontstaan over een bedrag van 814 gulden tussen Ingetge Adriaens van Bijlwerff, weduwe van Johan van der Duyn raedt en vroetschap en gecommiteerde raid ter admiraliteyt en Willem Bruyn biersteker in Amsterdam. Andries Soury president schepen, schoonzoon van Ingetge van Bijlwerff en Willem Bruyn benoemde arbiters in het conflict Franchois Verboom advocaat en schepen en Cornelis van Arckenbout raidt en vroetschap en out-schepen. De laatste stelt zich ook borg.

 

ONA   1640   262   129/205   Notaris Arnout Hofflant   4 jun 1640

Andries Soury, president-schepen alhier, machtigt N.N., om namens hem, als broer van de overleden Symon Soury, voor de Weesmeesteren van Haarlem te bevestigen het bewijs dat Louyseken Jacobsdr, de weduwe van zijn broer Symon, 450 gulden zal uitkeren aan de kinderen wanneer zij meerderjarig worden of in het huwelijk treden.

 

ONA   1640   402   285/575   Notaris Jacobus Delphius   4 sep 1640

Adrijaen Vroesen, coopman, verklaart dat de veroordeling voor de Hooge Raede van 20 jun 1640, niet in behoorlijke vorm is geschied. Het betreft de kwestie tussen hem, ter ene zijde , en Cornelis van dam, burgemeester te Goedereede, man van Aeltgen Verhaeven en Willem Crijger, raedt en vroetschap alhier, man van Clara Verhaeven, kinderen en erfgenamen van Maritgen Henricx van Neck, ter andere zijde. De veroordeling is geweest voor schepenen Andries Soury en meester Jacob Navander.

 

ONA   1640   145   247/524   Notaris Arnout Wagensvelt   17 okt 1640

Andries Soury voor 1/8 deel, Willem Crijger voor de helft, Joannes van der Meyden voor ¼ deel, en Jacob Navander voor 1/8 deel komen overeen een schip te huren en uit te rusten voor de walvisvaart.

 

ONA   1641   262   398/632   Notaris Arnout Hofflant   16 jan 1641

Willem Crijger, raet en vroetschap alhier, Jacob Pouwelsz, Jacob Navander, schepen en Andries Soury, president-schepen, allen bevrachters en Maerten de Reus, oudt-schepen, Pieter Verschuyr, coopman, mede voor Cornelis Albertsz Zantvoort, schipper op het schip t’ Vergulde Wijnvat, groot 170 lasten, en uitgevaren naar de Noordzee om te vissen. Voor iedere maand dat de schipper in hun dienst is ontvangt hij 1025 gulden.

 

ONA   1641   432   35/55   Notaris Balthasar Bazius   3 mei 1641

Adriaen Jans van der Marel bekent een schuld van 600 gulden te hebben aan Andries Sourij, president-schepen, ter zake van een lening. Maertge Adriaens, weduwe van Jan Willems van der Marel stelt zich borg voor haar zoon.

 

ONA   1641   152   305/458   Notaris Adriaan Kieboom   30 sep 1641

Ingetge Adriaens van Bijlwerff, weduwe en boedelhoudster van Jan van der Duyn, raedt en vroetschap van Rotterdam, verkoopt aan haar zwager Andries Sourij de helft van de brouwerij en erf “het Witte Paert”aan de westzijde van de Leuvehaven, met toebehoren, voor 20000 gulden. Als de verkoopster is overleden moet de koper aan zijn zwager Johan van Driel 12500 gulden betalen, en wordt hij dan eigenaar van het hele bedrijf.

 

ONA   1641   381   74/102   Notaris   Jacobus Delphius   6 nov 1641

Andries Sourij, oud schepen, en Johan van Drijel, brouwer in de brouwerij “De Roode Leeu”, machtigen N.N. Lippert, procureur te Deventer, om hun zaak te behartigen tegen burgemeester Hessingen en Oostendorp.

 

ONA   1641   391   72/103   Notaris Jacobus Delphius   13 dec 1641

Jan Dircx, meester timmerman, 27 jaar, Gerrit Aerts, timmermansgast, 33 jaar, leggen een verklaring af op verzoek van Mr. Johan van Driel en Andries Soury, out-schepen. Afgelopen zomer hebben zij hout helpen lossen van een schip uit Deventer en zij hebben gezien dat er bedorven hout bij was.   

 

ONA   1642   330   6/10  Notaris Arent van der Graeff   2 jan 1642

Willem Kier, schipper van Litko en Schotlant verklaart, 500 rijksdaalders ontvangen te hebben uit handen van Andries Soury, oudt-schepen, Jasper Hartoch en Govert Pietersz, coopluyden alhier, als reders van het schip waarop schipper is Willem Slus, van Brustenes, met de belofte deze gelden aan Slus te restitueren zodra hij te Brustenes zal zijn gearriveerd.

N.B. volgens aantekening in de marge is het op 15 apr 1642 betaald.

 

ONA   1642   330   4/7  Notaris  Arent van der Graeff       2 jan 1642

Willem Slus, schipper van Brustenes, op het schip De Jacob, bekent dat Andries Soury, out-schepen, Jasper Hartich en Matheeus Pathon, coopluiden alhier, in zijn schip elk voor 1/8e part deelnemen, en dat zij voor koop en uittreding ten bedrage van 4000 gulden elk hun deel hebben voldaan.

 

ONA   1642   125   1/1   Notaris Nicolaas v.d.Hagen   7 jan 1642

Andries Sorye of Soury, oudt-schepen, en Johan van Driel, brouwer in de Roode Leeuw, magtigen Willem de Haes won. te Deventer, om zich namens hen borg te stellen in een proces voor het gerecht van Deventer tegen Gerrit Hissinck, burgemeester aldaar en Thomas Oostendorp als eisers.

 

ONA   1642   114   70/118   Notaris Nicolaas v.d.Hagen   9 jan 1642

Pieter Mairet, wijncooper, bevestigt schuldig te zijn aan Andries Soury, oudt-schepen, een bedrag van 1000 gulden wegens geleend geld. Mede compareert Gaultier de Hulter, coopman, die zich borg stelt.

 

ONA   1642   434   23/27   Notaris Balthazar Bazius   14 mrt 1642

Andries Sourij, oud-schepen en nu commissaris van de cleijne saecken, 56 jaar, legt een verklaring af op verzoek van Jannetgen Jans, weduwe van Cornelis Claesz van Driel, raedt en vroetschap, oud burgemeester en raedt van de Admiraliteijt. Hij verklaart dat, toen hij in 1610 in Oostindiën was, daar ook Adam Claesz van Driel, als oppercoopman met het schip “Rotterdam”met hem uitgevaren. Deze heeft hun gevraagd zijn goederen na zijn dood te overhandigen aan Cornelis Claesz van Driel, zijn broer.  

 

ONA   1642   125   23/46   Notaris Nicolaas v.d. Hagen   20 juni 1642

Jan Jansz van Beeren bevestigt te hebben verkocht aan Andries Soury, een huis op de Hoochstraet, belendend notaris Arent van der Graeff en Adriaentgen Pietersdr Post, weduwe van Burger Reyersz tromp, strekkend tot achter in de Spoyvaert voor de prijs van 9400 gulden. Terwijl koper tevens tot zijn laste neemt twee rente brieven op dit huis groot totaal 2600 gulden.

 

ONA   1642   125   25/50   Notaris Nicolaas v.d. Hagen   8 jul 1642

Andries Soury, oud-schepen bevestigt op 30 sep 1641 te hebben gekocht van zijn schoonmoeder Ingetgen van Bijlwerff, weduwe van Johan van der Duyn in zijn leven Raedt en Admiraliteyt , de helft van de brouwerij het Witte paert aan de west zijde van de Leuvehaven, strekkende voor uit de Schiedamschedijck, met de rosmolen en de asijnhoff e.a. aan de ‘s-Heerenstraet. Comparant verklaart nu van deze koop af te zien en de coopcedulle dus als vervallen te beschouwen.

 

ONA   1642   263   191/305   Notaris Arnout Hofflant

Nicolaas Goversz du Bois, reder, en Jan Goovertsz van Schiedam, schipper van het schip Sinte Nicolaas, met bewapening, sluiten een bevrachtingsovereenkomst met de heren Willem Crijger, en Johan van der Meijde, raden en vroetschappen, Jacob Navander, schepen en Andries Sourij, oudt-schepen. De schipper zal rond april met het schip klaar moeten liggen om goederen in te nemen en de schepen van de Gemeenlandsche Compagnie om de Noort te vergezellen voor de walvisvangst. Hij moet zolang blijven als de Commandeur daarvan nodig vindt. Per maand krijgt hij daarvoor 1125 gulden, en bij behouden thuiskomst een bonus ( caplaeken ) van 100 gulden.

 

ONA   1642   263   223/346   Notaris Arnout Hofflant

Andries Soury, out-schepen, Hendrick van der Cloot, Bijstant Coolbrant en Gerrit Hendricksz Nieuwehove allen reders van het schip Alexander, waar Willem Leeuwes schipper op is, dat in Texel aan de grond ligt met een lading Schotse coolen, komen overeen dat zij borg zullen staan voor de schipper, voor de lichting van de goederen die van het schip geborgen zijn of worden.

 

ONA   1642   391   163/250   Notaris Jacobus Delphius

Jan Gillesz, meester molenaar in de brouwerie van het Witte Paert, 24 jaar en Dirck Gerrits, molenaarsmaet in deze brouwerie, 25 jaar, leggen een verklaring af op verzoek van Vincent Bouwens en Jan  Claesz de Doot, coopers en nu gebruikers van deze brouwerij. Toen  Ingetgen Aryens Bijlwerff en Andries Soury de brouwerij bezaten werden er wel 30 zakken meer gemalen dan nu. Zij hebben niet alleen zakken meegenomen maar ook gereedschappen.

 

ONA   1642   402   419/805   Notaris Jacobus Delphius   4 nov 1642

Vincent Bouwens, mede voor Jan Claesz de Doot, kopers van de brouwerij”Het Witte Paert”laat een insinuatie overhandigen aan Ingetgen Adriaens van Bijlwerf en Andries Soury, ter zake van de overdracht van de brouwerij.

 

ONA   1642   402   427/821   Notaris  Jacobus Delphius   3 dec 1642

Vincent Bouwens, mede voor Jan Claesz Doodt, kopers van de brouwerij “Het Witte Paert”laat een insinuatie overhandigen aan Ingetgen Arijens, weduwe van Jan Duijn, en Andries Soury, oud-schepen, ter zake van de overdracht van de brouwerij. Meester Johan van Driell, schepen, hun zwager, heeft hen aangezet tot de koop.

 

ONA   1642   391   162/248   Notaris Jacobus Delphius   26 dec 1642

Dirck Claesz, oppercuyper, 42 jaar, Claes Aryens, 52 jaar, en Gerrit Lindeman, 30 jaar, beiden kelderknecht, werken in de brouwerie van het Witte Paert, zowel nu als toen Ingetgen Aryens van Bijlwerff en Andries Soury de brouwerij bezaten. Zij leggen een verklaring af op verzoek van Jan Claesz Doot en Vincent Bouwens, de tegenwoordige eigenaren van de brouwerij over de gereedschappen die in de brouwerij waren tot op de van het vertrek van de vorige eigenaren.

 

ONA   1642   391   163/250   Notaris Jacobus Delphius   27 dec 1642

Jan Gillesz, meester molenaer in de brouwerie van het Witte Paert, 24 jaar, en Dirck gerrits, molenaersmaet in deze brouwerij, 25 jaar, leggen een verklaring af op verzoek van Vincent Bouwen en Jan Claesz de Doot, coopers en nu gebruikers van deze brouwerij. Toen Ingetgen Aryens Bijlwerff en Andries Soury de brouwerij bezaten werden er wel 30 zakken meer gemalen dan nu. Zij hebben niet alleen zakken mede genomen maar ook gereedschappen.

 

ONA   1643   263   492/694   Notaris Arnout Hofflant

Ingetgen Adriaensdr van Bijlwerff, weduwe en boedelhoudster van Johan van der Duijn, raet en vroetschap, machtigt Andries Soury, out-schepen, om namens haar bij schepenen de wettige overdracht te regelen van de brouwerij, huis, pakhuis, erf en opstal, en ook andere huizen en erven, die zij verkocht heeft of nog zal verkopen, o.a. aan Pieter de Hoogh, chirugijn, een huis en erf aan de Leuvehaven.

 

ONA   1643   263   494/696   Notaris Arnout Hofflant   19 jan 1643

Lenert Jansz Goethart, schipper van het schip Het Fortuin, geassiteerd door Adriaen Hartman, raedt en vroetschap. Jan Merchelisz, Cornelis Cornelisz en Herck Jansz Pijl, zijn reders, sluiten een bevrachtingsovereenkomst met Willem Crijger, Mr. Johan van der Meijden, raden, Andries Sourij, Mr. Jacob Navander, oud-schepenen, Per 1 april moet het schip, voorzien van 16 stukken, 100 pond cruijt enz. Gereed liggen bevracht te worden en met de schepen van de Groenlantsche Compagnie om de Noord te zeilen en op walvissen te jagen zolang de commandeur het ordonneert, en dan direct terug te varen, en 14 dagen te blijven liggen voor de ontlading. Hiervoor krijgt hij in totaal 4700 gulden.

 

ONA   1643   115   1/1   Notaris Nicolaas v.d.Hagen   25 apr 1643

Jacob van Harsel, coopman, bekent 2000 gulden schuldig te zijn aan Andries Sorye, oud-schepen van Rotterdam.

 

ONA   1643   115   5/6   Notaris Nicolaas v.d. Hagen

Quiering Gilisz van der Clanck en Claes Claesz de Jonghe, coopluyden, bekennen 200 gld. schuldig te zijn aan Andries Zorye, oud-schepen.

 

ONA   1643   331   171/336   Notaris Arent van der Graeff   13 mei 1643

Andries Soury, oud schepen, namens zijn schoonmoeder Ingetje Ariensdr van Bijlwerff, weduwe van Johan van der Duyn, Jan Jansz van Bouckhout, brandewijnbrander, hebben door tussenkomst van Jeremias Claesz van Antwerpen en Teunis Dircxsz van der Spoor, metselaars, overeenstemming bereikt over verbouwingen bij hun huizen aan de zuidzijde van de Hooghstraet. Het gaat over drop, muren en goten. Jan Jansz krijgt bovendien 30 gulden.

 

ONA   1643   263   432/610   Notaris Arnout Hofflant   14 sep 1643

Lijsbeth Claesdr, jongedochter, wonend ten huize van Andries Soury, out schepen, mede namens haar Abraham Claesz, machtigt Geertge Maertensdr, vrouw van Jan Jansz, schoenmaeker, om 500 gulden te innen bij de schout van Meerkercke, die zij erfden door het overlijden van hun broer Roochus Claesz. Andries Soury oud-schepen stelt zich borg voor de inning.

 

ONA   1643   263   512/720   Notaris Arnout Hofflant   29 sep 1643

Adrianus Smoutius, bediende des Goddelijken Woorts, 64 jaar, en zijn vrouw Heijlken Jansdr, 63 jaar, verklaren op verzoek van mr. Johan van Driel, schepen, dat zij aanwezig waren geweest bij het tekenen van het koopcontract van de brouwerij van het Witte Paert door Ingetge Adriaensdr Bijlwerff, weduwe van Johan van Duijn, verkocht aan Andries Sourij. Voor het tekenen van het contract eisten van Driel en zijn vrouw uitdrukkelijk van Sourij dat zij slechts in de koop wilden toestemmen als Sourij hen bij het evt. doorverkoop een zilveren lampet en een geschenk voor de kinderen zou geven. Sourij beloofde alleen het lampet, waarop partijen beloofden het onderhands in een briefje aan van Driel vast te leggen.

 

ONA   1643   331   232/447   Notaris Arent van der Graeff   8 okt 1643

Andries Sourij, oud schepen, en zijn vrouw Johanna van der Duyn, herroepen hun huwelijkse voorwaarden en maken hun testament. Ze benoemen elkaar tot erfgenaam. Kinderen krijgen later samen 50.000 gulden.

Als toeziende voogden benoemen ze Jacob Navander en Aldert van der Duyn. Mochten de kinderen eerder overlijden dan moet de 50.000 gulden toch verdeeld worden. Als hij eerst overlijdt gaat 30.000 gulden naar familieleden, na een prelegaat van 6000 gulden voor zijn broer Pieter Sourij en 3000 gulden voor de dochter van zijn zuster. als zij eerst overlijdt moet haar man 50.000 gulden uitkeren aan haar familie.

 

ONA   1643   473   151/227   Notaris Willem van Aller   8 okt 1643

Ingetgen Adrijaens van Bijlwerff, weduwe van Johan van der Duijn en Andries Sourij, oud-president schepen en president schepen van de Mannen van Schielant, beide wonend alhier, zijn door Vincent Brouwers brouwer van het ‘t Witte Paert en Jan Claessen Dool te Amsterdam, verzocht voor Schepenen te verklaren dat zij bereid zijn aan Jan van Driel, als eerste de brouwerij te verkopen. Procureur Johan van Aller wordt gemachtigt voor Ingetgen en Andries op te treden.

 

ONA   1644   332   16/35   Notaris Arent van der Graeff   11 jan 1644

Jan Caernsof John Comson, Schots coopman wonende in de Rijstuyn, en Andries Lap, mede Schots coopman, als borg, verklaren schuldig te zijn aan Andries Sourij, out-schepen, de somma van 200 gulden t.z.v. Geldlening.

 

ONA   1644  332   41/87   Notaris Arent van der Graeff   11 feb 1644

Andries Soury, oud schepen, machtigt Jasper Lucasz, lijndraeyer, om van Alexander Lae, Schots schipper betaling te vorderen van twee balen peper.

 

ONA   1644   332   56/117   Notaris Arent van der Graeff   6 mrt 1644

Dirck Krijnen van der Tas, wonende bij de Westmase, als schuldenaar, Bastiaen Dircx van der Stee te Westmase en Dircxk Ariens Luchtenburgh, schout van Mijnsheerenlant, wonende onder Moerkecken, als borgen, verklaren schuldig te zijn aan Andries Sourij, out schepen alhier, de somma van 6000 gulden t.z.v. Geldlening.

 

ONA   1644   332   75/166   Notaris Arent van der Graeff   18 mrt 1644

Willem Viruly den Ouden, makelaer, en Jan Jacobs Verhoeve, backer, als schuldenaers, en Cornelis van Arckel en Michiel Viruly, coopluyden als borgen, verklaren schuldig te zij aan Andries Soury, out-schepen, de somma van 2000 gulden t.z.v. Geldlening.

 

ONA   1644   264   146/218   Notaris Arnout Hofflant   21 nov 1644

Andries Sourij, out schepen van Rotterdam, machtigt Crijn Jans, kistemaeker, wonende in Amsterdam, om te verschijnen voor de bewinthebberen van de West-Indische Compagnie, en daar te bereiken dat de kinderen of erfgenamen, alle gage en goederen van zijn in West-Indië overleden broer Jonas Sourij, zullen ontvangen.

 

ONA   1644   265   97/191 Notaris Arnout Hofflant   12 dec 1644

Andries Soury, oud schepen, machtigt Crijn Jansz, kistemaeker te Amsterdam, om van de weduwe van Jonas Soury, zijn halve broer, overleden in West-Indiën, de inventaris te eisen van de boedel van voorn. broer. Mede om van de West-Indische Compagnie 365 gulden te ontvangen als gage van voorn. Jonas Soury.

N.B.  de akte is niet afgesloten of ondertekend.

 

ONA   1644   332   304/632  Notaris Arent van der Graeff   16 dec 1644

Jan Couwersijn, coopman, als schuldenaar, en Isaac Vermandel, staleknoopmaker, als borg, verklaren schuldig te zijn aan Andries Sourij, out-schepen, de somma van 1200 gulden ter zake van geldlening. Op 3 aug 1647 stelt Mayken Harmans, vrouw van Isaac Vermandel, zich mede borg voor genoemd bedrag.

 

ONA   1645   333   4/06   Notaris Aren van der Graeff   3 jan 1645

Tonis Tonisz, schipper, wonend te Kulenburch, bekent 900 gulden schuldig te zijn aan Andries Sourij, out-schepen alhier.. Bij het in gebreke blijven geeft hij als onderpand een koopakte van 14 mei 1619 op een huis en erf aan de Havendijck in Kuijlenburg en 4 margen land, gelegen op Althena in Vierhoven, gepasserd op 10 maart 1621 voor de schepenen van de kerspels Everdingen, Sijdervelt en Ghoelberdingen.

 

ONA   1645   264   223/324   Notaris Arnout Hofflant   7 mrt 1645

Henrick Cornelisz, getrouwd met Maria Sourij, bekent schuldig te zijn aan Hubert Jansz, wonend te Maeseijck, het bedrag van 52 gulden voortkomend uit verlopen interest van 300 gulden, bestaande uit 2 obligaties op zijn huis gelegen aan de Visschersdijck.

 

ONA   1645   333   152/322   Notaris Arent van der Graeff   24 mei 1645

Alexander Neringh, overste-lieutenant, bekent 200 gulden schuldig te zijn aan Andries Sourij, out-schepen alhier. De overleden Andries Lap en Jan Tomas stelden zich hiervoor borg. Hij ontslaat de weduwe van Andries Lap van de borgplicht, en geeft daarvoor aan Willem Virulij opdracht zijn huis in de Kerckstraat te verkopen om zo de schuld te betalen.

 

ONA   1645   333   184/389   Notaris Arent van der Graeff   23 jun 1645

Wouter Abrahamsz van der Houve, coopman, bekent 400 gulden en 200 ducaten schuldig te zijn aan Andries Sourij, schepen alhier.

 

ONA   1645   333   207/431   Notaris Arent van der Gaeff   17 jul 1645

Floris Jochemsz Hoochkerck, schoenmaker, bekent 600 gulden schuldig te zijn aan Andries Sourij, schepen alhier.

 

ONA   1645   465   281/451   Notaris Pieter van Leeuwen     7 nov 1645

Jacob Croesen, jongman, is 2000 gulde schuldig aan Andries Sourij, schepen, voor heden geleend geld.

Hij geeft als onderpand aan Sourij een obligatie ad 1749 gulden en 4 stuivers tot last van ‘gemene land, verleden door Johan van Berckel, ontvanger generaal, op 1 mrt 1645. Sourij aanvaardt de obligatie en zal die terug geven als de schuld is afgelost.

 

ONA   1645   437   162/190   Notaris Balthasar Bazius   24 nov 1645

Andries Soury, schepen en reder, Barent of Bernard van Pavien, Jacob Sijmonsz, Joost Jansz van der Mij, Jop Pietersz Starreman, Jan Barentsz Rees, Cornelis Barentsz Rees en Adriaen Jacobsz, timmerman, zijn aandeelhouders in het schip St-Pieter, destijds met schipper Robbert Melij, Schotsman. Zij machtigen Robbert Meijn, mede-reder, om voor de schepenen hun resp. porties over te dragen aan Claes Bouwensz, brouwer in ‘t Roode Ancker en mede-reder. De resterende porties zijn eigendom van Johan de Reus. Zij zeggen volledig betaald te zijn na de veiling.

 

ONA   1645   333   312/664   Notaris Arent van der Graeff   20 dec 1645

Gerrit Steenlack, oud 27 jaar, dienaer geweest bij Pieter Soury, die tijdens zijn leven in dienst was bij de Oost-Indische Compagnie, verklaart op verzoek van Andries Soury, schepen alhier, dat hij 10 balen porceleijn, waarvan er 7 bij Pieter thuis stonden, heeft helpen inschepen. Twee ervan bevatten lampetschotels. Drie balen, uit Taeijewan, zijn door Samuel Goossens, zijn zwager, verzonden.

 

ONA   1646   334   56/137   Notaris   Arent van der Graeff   9 apr 1646

Andries Soury, schepen, verhuurt aan Hendrick Harmensz van Roessen, bleker, een blekerij met huis en loots gelegen buiten de Schiedamsche poort, aan de Cingel, voor een periode van 5 jaar. De huursom bedraagt 310 gulden per jaar. Als borg treedt op Hendrick Jansz van Houters, mede-bleker.

 

ONA   1646   472   148/233   Notaris Willem van Aller   24 apr 1646

De kooplieden Andries Sourij, schepen alhier, Adriaen Hartman, oud-schepen en raad en vroedschap alhier, Dammis Jansz Pesser, Reijnier van der Wolff namens Dirck Jansz Pesser, Catharina Keijsers, weduwe van Eeuwout Eeuwoutsz Prins, Dirck Diert, Jan Mercelisz Goethart voor hemzelf en namens Dirck Joosten Rijscamp, Jan Barentz, brandewijnbrander, Bernard van Pavijen, Balthazar Wichelhuijsen, Johan Blieck, Mathijs Dircksz zijn ook allen reders van het schip de “Eendracht “ en wonend in Rotterdam. Evenals Joris Jansen Somer namens Jan Tenaien uit Den Haag. Hun schip heeft een ander schip, de “Gulden Sterre”overvaren en zij zijn bereid om schadevergoeding te betalen.

 

ONA   1646   153   438/636   Notaris Adriaan Kieboom   9 jul 1646

De scheepsluyden van het schip “Elizabeth” van Bristol, waarop schipper is Steven Warren ter eenre en de voorn. Steven Warren met Franchois Williams, coopman op dit schip ter andere zijde, hebben hun geschil over gage in de herberg De Sleutel op de Groote Merckt voorgelegd aan het gerecht en daar is overeen gekomen dat de voorn. Warren en Williams de bootsluyden hun 5 maanden moeten uit betalen volgens welke zij aangenomen zijn. Thomas Aston, Engels coopman te Rotterdam, stelt zich borg voor de maandelijkse gages. De onkosten komen voor rekening van schipper Warren. De partijen beloven de reis naar Bristol in Engelant rustig te laten verlopen.  Procureurs: Andries Soury, vice-president en Gerardt van Bergen schepenen en Pieter Verbiest.

 

ONA   1646   334   232/565   Notaris Arent van der Graeff   27 sep 1646

Andries Soury, schepen, en echtgenote Johanna van der Duyn, benoemen elkaar tot universeel erfgenaam en voogd. Legaat aan de kinderen bij meerderjarigheid van tesamen 50000 gulden. In geval van een nieuw huwelijk van langstlevende krijgen de kinderen 80000 gulden. Tot toeziende voogden worden benoemd Mr. Jacob Navander en Aldert van der Duyn. Bij kinderloos overlijden worden respectievelijke erfgenamen ab intestato bedeeld: 30000 gulden als Andries eerst overledene is, en 15000 bij eerst overlijden Johanna. Uitkeringen in actiën O.I.C. en W.I.C. en rentebrieven.

 

ONA   1646   334   248/617   Notaris Arent van der Graeff   29 sep 1646

Aelbrecht Cocx, koopman, bekent een bedrag van 2000 gulden geleend te hebben van Andries Sourij, schepen. Zij komen een betalings regeling overeen. Als borg treedt op Jan Jacobsz Verhouve, bakker.  

 

ONA   1646   334   117/301   Notaris Arent de Graeff   5 dec 1646

Gerrit Barentsz Hassingh, wijnkoopman, bekent een bedrag van 1000 gulden geleend te hebben van Andries Soury, schepen van de stad, Ze komen een betalingsregeling overeen. Andries handelt namens het nagelaeten kind van wijlen zijn broer Pieter Soury.

In de kantlijn is vermeld dat de acte is geroyeerd wegens gehele betaling van de schuld per 12 oktober 1650.

 

ONA   1647   335   13/29   Notaris Arent van der Graeff   10 jan 1647

Antonis Claesz van Akeren, brouwer in  De Drie Akeren, bekent 2000 gulden schuldig te zijn aan Andries Soury, schepen wegens geleende gelden.

 

ONA   1647   335   98/251   Notaris Arent van der Graeff   27 mrt 1647

Andries Soury, schepen alhier, machtigt Adriaen Stockum, raet en vroetschap, om o.a. van Folckert Crom lantpachten te innen.

 

ONA   1647   335   99/253   Notaris Arent van der Graeff   4 apr 1647

Abraham van As, coopman, bekent 400 gulden schuldig te zijn aan Andries Soury, schepen alhier, wegens geleende gelden.

N.B. Volgens aantekening in de marge is de akte op 1 dec 1654 vervallen.

 

ONA   1647   335   42/99   Notaris Arent van der Graeff   7 mei 1647

Abraham Heyndricksz Bosch, peltier, schuldenaar, en Willem Viruly als borg bekennen een bedrag van 1000 gulden schuldig te zijn aan Andries Soury schepen alhier wegens geleende gelden.

 

ONA   1647   335   48/113   Notaris Arent van der Graeff   20 mei 1647

Haesje Segersdr, bejaerde dochter, bekent een bedrag van 1600 gulden schuldig te zijn aan Andries Soury, raet en vroetschap alhier wegens geleende gelden.

 

ONA   1647   96   140/226   Notaris Jan van Aller Az   18 nov 1647

Robbert Bort. 38 jaar, coopman, verklaart op verzoek van Robbert Forgan, Schots coopman, dat hij in aug. Forgan had horen klagen nover een zekere Bouckelwaert voor de Vredemaekers.  Bouckelwaert en Sacharyas Jansen hadden 53 rollen touback aan hem verkocht als goede Virginis touback; de rollen waren in een maand echter van binnen verrot. Bouckelwaert had hem gewaarschuwd, dat de touback niet lang goed bleef. Volgens Andries Soury, één van de vredemaekers, zou goede tabak veel langer goed moeten blijven. Willem Herris en Symon Klerck, beiden cooplieden van toubacq wordt gevraagd de partijen tot elkaar te brengen.

 

ONA   1647   335   336/811   Notaris Arent van der Graeff   20 nov 1647

Jan Jacobsz van der Houve, bekent volgens akte van machtiging d.d. 19 nov j.l. 3400 gulden schuldig te zijn aan Andries Soury, raet en vroetschap alhier.

 

ONA   1647   335   340/831   Notaris Arent van der Graeff   29 nov 1647  

Ingetgen Ariensdr van Bijlwerff, weduwe van Johan van der Duyn, raet in de vroetschap alhier, machtigt haar schoonzoon Andries Soury, raet in de vroetschap alhier, om al haar zaken waar te nemen.

 

Ona   1648   336   2/3   Notaris Arent van der Graeff   2 jan 1648

Wouter Abrahams Verhouff, coopman, verkoopt aan Andries Sourij, raet in de vroetschap 1/16 deel in een schip, waarop schipper is Melis Jans, voor 950 gulden.

 

ONA   1648   336   28/61   Notaris Arent van der Graeff   21 jan 1648

Ewout Jans Vlasvelt verkoopt aan Joris Oliviers van Vlierden 2 huizen achter elkaar, het eerste aan de Blaeck en het andere aan de Visschersdijck. Belast met 2400 gulden te gunste van Lijsbet Joosten, 1200 gulden ten gunste van Andries Soury en 2000 gulden ten gunste van de heer Schotelbosch. Verder voor 8500 gulden. Belend door; ten oosten Leentje Jans, weduwe van Frans Doetmijnuut en ten westen de verkoper aan de blaeck en Frans Meurs aan de Visserschdijck.

 

ONA   1648   336   59/139   Notaris Arent van der Graeff   24 feb 1648

Andries Soury, raet in de vroetschap, verkoopt aan Coenelis Ariens Boonesaayer te Rheenen 5 morgen land in de gripper bij Rheenen voor 2800 gulden. Belend door: ten noorden de commandeur van Rheenen, ten oosten de erfgenamen van Jan Dircx van Brenck za, brouwer aldaar, ten zuiden Jeurefaes van Wijck en ten westen de Rhijn.

 

ONA   1648   336   81/193   Notaris Arent van der Graeff   10 mrt 1648

Jan van Geelen, brandewijnbrander, bekent een schuld van 1000 gulden te hebben aan Andries Soury, raet en vroetschap, ter zake van geleend geld.

 

ONA   1648   336   311/767   Notaris Arent van der Graeff   27 okt 1648

Jacob Cornelisz de Rij, gorter, bekent een schuld van 1200 gulden te hebben aan Andries Soury, raet en vroetschap, ter zake van geleend geld. Als onderpand geeft hij een losrentebrief ten laste van het gemeene lant van Hollant en West-Vrieslant, losbaar op naam van zijn vrouw, Beatricx Leenderts. De schuld is afgelost op 30 apr 1654.

 

ONA   1648   336   293/697   Notaris Arent van der Graeff   11 dec 1648

Hyubert van de Wateringh, olijslager, bekent een schuls van 3000 gulden te hebben aan Andries Soury, raet en vroetschap, ter zake van geleend geld. Als borg stelt hij 25 lasten koolzaad, die op de zolder, genaamd, de derde zolder, van het pakhuis in de Rijstuin, van Olivier Kouwijn liggen. De schuld is af betaald op 9 dec 1649.

 

ONA   1649   154   168/259   Notaris Adriaan Kieboom   23 jan 1649

Andries Soury, raedt en vroetschap, Maerten de Reus, oud president-schepen, Dirck Diert, Euwout Prins, Job Pieters Starreman en Hubrecht Dircx Visser, allen reders van het schip “De Hoop “in de haven van Hellevoetsluys, verklaren dat hun schipper Melis Jans op 17 sep 1647 een charter partij heeft afgesloten met Franchois Vermande en Aelbert Cocx voor notaris Dirck Block. Genoemde Cocx heeft deze akte niet ondertekend en Vermande is failliet en voortvluchtig. Zij machtigen Leendert Jans Goethart deze zaak te regelen en zorg te dragen voor de lading in het schip te Hellevoetsluys.

 

ONA   1649   483   30/51   Notaris Johan van Weel de Oude   30 jan 1649

W.van Couwenhoven en Jan Ledijff zijn de curatoren van de bezittingen van Frans Jacobs, vermeend vluchteling, de zonen van Melis Jansz, schipper en Andries Sourij, lid van de vroedschap, Martin de Reus, oud-schepen, Job Pietersz Starreman, Jan Jansz Verhaven en Leendert Jansz Goethardt, allen reders van het schip “De Hoop”, groot ca. 140 lasten. Van Couwenhoven en Ledijff dragen de notaris op de genoemde personen aansprakelijk te stellen voor alle kosten en gevolgen van het niet op tijd betalen van de huur van het schip  “De Hoop”.

 

ONA   1649   87   121/236   Notaris Jan van Aller Az   19 mrt 1649

Jannitgen Jans van Heel, weduwe van jan Marchelisz Goethardt, geassisteerd door haar broer Abraham van Heel, heeft een geschil met Leendert Jansz Goethardt, schipper, die tevens optreedt als voogd over zijn innocente zuster Aeltgen Jans, en met Annitgen jans, weduwe van Stoffel Jacobsz, allen erfgenamen van Jan Merchelisz Goethardt over diens erfenis. Zij komen overeen arbiters aan te stellen, nl. Cornelis Coninck, raedt en vroetschap, Andries Soury, raad en vroedschap en Pieter Verbiest, coopman. Onderaan de akte wordt vermeld dat de kwestie door de arbiters opgelost is, waarbij o.a. De Huysarmen 20 carolus gulden uitgekeerd krijgen.

 

ONA   1649   337   189/388   Notaris Arent van der Graeff   1 mei 1649

Andries Soury, raedt en vroetschap, procuratie hebbend van zijn schoonmoeder Ingetgen Ariensdr Bijlwerff, weduwe van Johan van der Duyn, in zijn leven mede raedt en vroetschap alhier, machtigt Adriaen van Stockem, raedt en vroetschap te Gorkem, om te veilen en te verkopen acht margen vier hont land, gelegen op de haer onder Gorchem, dat gebruikt wordt door Gijsbert Ariensz.

 

ONA   11649   382   284/553   Notaris Jacobus Delphius   17 jun 1649

Arent Schoock, schepen en raad van Zaltbommel, machtigt Jacob van Rieviere, koopman, om de Oostindische Compagnie te compareren en een aandeel van 1259 gulden over te dragen aan Andries Soury, raad en vroetschap. Hij heeft deze aan Andries verkocht en de koopsom ontvangen.

 

ONA   1649   154   325/515   Notaris Adriaan Kieboom   5 nov 1649

Adriaen Vroesen, koopman, en Lourens van Swaenswijck regelen hun geschil betreffende hun tegelbakkerij na arbitrage door Andries Soury, Pieter Verbiest en Dirck Laickens, oud-president en schepen, Maerten de Vries en Johan Noorwits. Er is volmacht gegeven aan Cornelis van den Hijselendoorn, Cornelis Pieck, gerrit Vinck en Cornelis Botsman, procureurs bij de hoven van Justitie. Op 12 nov 1649 is uitspraak gedaan.

 

ONA   1649   337   347/731   N otaris Arent van der Graeff   8 dec 1649

Jan Jans Paep, brandewijnbrander, bekent schuldig te zijn aan Andries Soury, raet en de vroedschap alhier een bedrag van 2000 gulden.

 

ONA   1650   338   47/115   Notaris Arent van der Graeff   10 feb 1650

Annetjen Pietersdr, weduwe van Jan Cornelisz van Dobben, bekent 1000 gulden schuldig te zijn aan Andries Soury, raet en vroetschap, N.B. In de marge; de schuld is afbetaald op 6 mei 1652

 

ONA    1650   338   241/631   Notaris Arent van der Graeff   2 sep 1650

Willem Jansz de Reus, brandewijnbrander te Schiedam, bekent 1000 gulden schuldig te zijn aan Andries Sourij, raet en vroetschap. N.B. In de marge; de schuld is afgelost op 15 mei 1651.

 

ONA   1650   116   73/122   Notaris Nicolaas v.d.Hagen   5 aug 1650

Huybrecht Schepmoes en Quiring van der Clancq beiden coopluyden, verklaren 3000 carolus gulden schuldig te zijn aan Andries Sorye of Sourij, raet en vroetschap, wegens geleende gelden.

 

ONA   1651   339   64/125    Notaris   Arent van der Graeff   19 mei 1651

Andries Sourij, burgemeester alhier, machtigt Isaak Fokier, coopman te Amsterdam, om geld te vorderen en te ontvangen dat hem aldaar toekomt volgens rekeningen, obligaties of andere papieren en de zaken af te wikkelen.

 

ONA   1652   339   150/312   Notaris Arent van der Graeff   11 jan 1652

Leuff de Jongh, schilder, is 1000 gulden schuldig aan Andries Soury, burgemeester.

 

ONA   1652   339   195/417   Notaris Arent van der Graeff   23 mrt 1652

Cornelis Claesz den Beer, wonend op de Kipstraet, is 700 gulden schuldig aan Johan van Driel, out-schepen, wegens de helft van een obligatie van 1400 gulden die hij op 26 aug 1644 t.b.v. De overleden Ingetgen Adriansz van Bijlwerff gepasseerd heeft bij notaris Willem Aller. Hij bekent dat de andere helft van de voornoemde obligatie toekomt aan Andries Soury als erfgenaam van Ingetgen Adriaens van Bijlwerff.

 

ONA   1652   339   214/461   Notaris Arent van der Graeff   18 apr 1652

Andries Soury, burgemeester, mede voor zijn zwager Johan van Driel, out-schepen alhier, erfgenamen van de overleden Ingetgen Ariensdr van Bijlwerff, machtigt Huijbert van Meurs, garentwijnder, om geld te vorderen en te ontvangen van diverse personen met betrekking tot de boedel van hun schoonmoeder Ingetgen Ariensdr en de zaken af te wikkelen.

 

ONA   1652   339   212/457   Notaris Arent van der Graeff   27 apr 1652

Johannes Wisch, cleermaker, is 700 gulden schuldig aan Andries Sourij, burgemeester.

 

ONA   1652   339   224/479   Notaris Arent van der Graeff   13 jun 1652

Johan Noorwits, coopman, en Maria Noorwits, zijn 5000 gulden schuldig voor op 1 apr 1652 geleend geld, aan Andries Soury, burgemeester.

 

ONA   1652   399   79/789   Notaris Jacobus Delphius   13 aug 1652

Inventaris van de goederen die nagelaten zijn door Annetge de Roy, weduwe van Adryaen va Hemert. Aan winkelwaren waaronder gereedschappen voor 3278 gulden en aan instrumenten voor 521 gulden getaxeerd door Daniël de Stoppelaer en Dirck Verhaven. Kleding ,linnen, en beddegoed, een huis en erf staande in de Westwagenstraat genaamd St-Pieter, dat grenst aan Pieter Cornelisz de Huyt, de weduwe van Jacob van der laenen en strekt tot aan de Hooghstraet. Een huis en erf staande in de Valckenstege dat grenst aan Andries Sourij, burgemeester, en Aryaen Goversz.  Het huis is gekocht door burgemeester Sourij voor 770 gulden.

Hierna volgen nog enkele mededelingen die niet van toepassing zijn voor de familie Sourij.

 

ONA   1652   367   342/835   Notaris Jacobus Delphius   30 okt 1652

Huybert Schepmoes, coopman, verkoopt 7 margen land aan de Beuckelsdijck in de Ambachte van Cool aan Andries Soury, burgemeester, raet en vroetschap. De koopprijs bedraagt 7000 gulden plus 350 gulden ter verering van de vrouw en kinderen van de verkoper. Het bedrag is per heden betaald. De verkoper, of zijn vrouw en erfgenamen bij overlijden van de verkoper binnen een jaar na dato, mogen het land weer terunemen en zij zullen dan de koopsom plus de verering plus de rente prompt aan de koper terug betalen.

 

ONA   1652   177   95/148   Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz   6 nov 1652

Johan Noorwits, commissaris ter camere van Assuerantie, capiteyn van de burgerij en directeur s’lants van Hollants equipagie ter zee van de Mase, verkoopt aan Andries Sourij, burgemeester, raet en vroetschap, zijn huis en erf de “Eendracht”, vroeger de Romer, aan de zuidzijde van de Blaeck, voor 10000 gulden. Mr Jacob Navander, oud-bugemeester en vroetschap, wordt door de koper gemachtigt. Noorwits verkoopt tevens zijn huis en erf in de Ambacht van Cool, ten zuiden van de Coolscheweg, voor 2500 gulden.

 

ONA   1654   375   134/253   Notaris Jacobus Delphius   2 mei 1654

Adryaen de Wael, coopman, is 1000 gulden schuldig aan Andries Soury, out burgemeester, voor geleend geld. Hij geeft Soury ter meerdere verzekering een rentebrief van 3200 gulden d.d. 13 nov 1636 met nr. 3596 op zijn naam ten laste van ‘t gemeene lant op het comptoir alhier en machtigt Soury om bij niet betaling zowel de rente als kapitaal te lichten en te ontvangen.

 

ONA   1654   375   169/320   Notaris Jacobus Delphius   10 jul 1654

Maertgen Aryens, weduwe van Jan Willemsz van den Marel, is 600 gulden schuldig aan Andries Soury, out-burgemeester, ter voldoening van een onderhandse obligatie d.d. 4 mrt 1641 voor geleend geld, dat zij met haar zoon Ary van de Marel heeft opgemomen, maar dat op haar naam staat.

 

ONA   1654   384   241/442   Notaris Jacobus Delphius   11 aug 1654

Andries Soury, out-burgemeester en vroetschap, machtigt Hendrick Zegers Cuyl, merckschipper van Cuylenborg op Rotterdam, om aan Anthony Govertsz, notaris te Cuylenborg, een rentebrief van 400 gulden over te dragen die wijlen Rembout Gerritsz Faa schuldig was aan Jacob Symonsz, timmerman, waaraan als onderpand verbonden was een huis, volgens rentebrief van 14 mei 1619 staande op de havendijck te Cuylenborg, dat op 23 apr 1651 eigendom was geworden van Soury, en dat tegenwoordig in bezit is van Cornelis Claesz, backer.

 

ONA   1654   384   253/459   Notaris Jacobus Delphius   29 sep 1654

Andries Soury, out-burgemeester, gehuwd met Johanna v.d.Duyn, dochter en mede-erfgename van haar moeder Ingetgen Adriaensdr van Bijlwerff, machtigt Johan Deval, coopman te Middelburgh, om van Anthonis Teunisz Potvarcken, schipper op de caechschuytte, de resterende 150 gulden van een bijlbrief in ontvangst te nemen.

 

ONA   1655   375   256/487   Notaris Jacobus Delphius   17 mei 1655

Paulus van Bystraeten, doctor in de beide rechten, wonend te Oosterhout, is 1400 gulden schuldig aan  out-burgemeester en raet en vroetschap Andries Soury voor geleend geld. Gerard Nijdeck, doctor medicine, stelt zich borg voor zijn swaeger Paulus.

 

ONA   1655    374   415/765   Notaris Jacobus Delphius   6 dec 1655

Andries Soury, oud burgemeester, raedt en vroetschap, gehuwd met Johanna v.d.Duyn, machtigt Dirck Schoutten, oppercoopman, en bouckhouder generaal in dienst van de Oost-Indische Compagnie in Oost-Indiën, om uit zijn naam van Ambrosius van der Keer, drost van het Conincrijck Jaccarta in Oost-Indiën, 580 gulden met de rente te ontvangen vanwege een obligatie die op 12 apr 1650 is verleden ten behoeve van zijn vrouw.

 

ONA   1655   267   183/227   Notaris Arnout Hofflant   9 dec 1655

Maertge Adriaens, weduwe van Jan Willemsz van de Marel van de Bootersloot, machtigt Arent Sonmans om voor schepenen twee obligaties van ieder 600 gulden om te zetten in een rentebrief van 1300 gulden ten behoeve van Andries Sourij, oud burgemeester. De brief is belegd op een huis en erf aan de oostzijde van de Botersloot. Belendende zuid: weduwe Adriaen Savatier en ten noorden Adriaen van Royen. Obligaties werden verleden op 3 mei 1601 voor Balthasar Rasius. Notaris, en voor Jacobus Delphius, notaris.

 

ONA   1655   375   318/597   Notaris Jacobus Delphius   23 dec 1655

Jacob Pietersz Verduyst, vlascooper, is 500 gulden schuldig aan Andries Soury, oud burgemeester, raedt en vroetschap, voor geleend geld. Debora Panten, weduwe van Willemsz de Roos, wonend te Sluys in Vlaenderen. Stelt zich borg voor haar zoon Jacob.

 

ONA   1656   394   282/489   Notaris Jacobus Delphius   16 jun 1656

Verklaring ( scheepsverklaring ) voor de bewinthebbers van de West-Indische Compagnie. Eduard Roelantsz Goutsmith uitgevaren als kwartiermeester op het schip “De Kater “, nu terug als schipper op dit schip ( herdoopt tot “De Duyff ) ; Leendert Cornelisz Blauw, schrijver op het kleinschip “De Katten “, nu terug als stuurman op “De Duyff “; en Gerrit van Geesel, uitgevaren als schrijver op “De Kater/ De Duyff “ ; allen onder commando van kapitein Aelbert Cornelisz Cocx in opdrachtvan de West-Indische Compagnie. Geven relaas van hun tocht ter kaapvaart ( vrije nering ) beginnend july 1655 in opdracht van de WIC ( kamer Delft ) vanuit Texel,langs Rochelle, Madeira, St.Thome en verder langs de kust van AfriKa tot Gabon.Onderweg namen ze een Engels schip prijs, met 92 aa 94 negerslaven. Kapitein Cocx is in februari 1656 overleden en te gabon begraven. Tot kapitein werd benoemd Matthijs Hansen, van Schoonhoven, die het genomen schip met een 57 negers verkocht aan Daniel Witboom, zeeuws slavenhandelaar,

op het schip”De Liefde”met koopman Pieter Schonck. De andere  slaven zijn verhandeld in o.a. Gabon. Tegen de wil van getuigen is de opbrengst verdeeld onder het scheepsvolk. N.B. De acte is door getuigen gerecoleert aan burgemeesters, i.c. Soury.

 

ONA   1657   395   49/97   Notaris Jacobus Delphius   13 mei 1657

Jan Cornelisz Noorwits, out capiteyn van de Bugerie, legt een verklaring af op verzoek van Andries Soury, burgemeester, raedt en vroetschap, eigenaar van het huis, genaamd de Eendracht, aan de zuidzijde van de Blaeck, afkomstig van Noorwits. Ettelijke jaren geleden heeft Reinier Dammans, eigenaar van de toenmaalse brouwerie de twee Roo Leeuwkens, bij het timmeren van zijn achterkoockhuys, zonder toestemming van Noorwits 2 gaten in de gang gemaakt, waardoor hij zijn water, zowel vuil als schoon, laat lopen tot op de Blaeck toe. Hierdoor zijn Dammans en hij en de eigenaar van het huis, genaamd de Gulde Leeu in de Wijnstraet belemmerd in hun vrije uitgang.

 

ONA   1658   232   174/306   Notaris jacob Duyfhuysen Jr   25 okt 1658

Laurens Pietersz Austrate, vlascoper, Jacob Pietersz Austrate, schilder, en Johannes Pietrsz Austrate, schilder, allen kinderen en erfgenamen van Pieryntge Gillesdr, vlascoopster, weduwe van Pieter Austraete waarvan de akte is gepasseerd op 30 jan 1657 voor Maerten Couwenhoven, notaris, te Schiedam. En mede Pieter Lievensz, cleermaker en lakencoper, die samen met Johannes Pietersz Austraete voogd is over Josijntge Pietersdr Austrate en over Nelletge, Jacomijntge en Pieter van Dalen, alle drie weeskinderen van Pieternella Pietersdr Austrate Pieter van Dalen, allen mede erfgenamen van Pieryntge Gillesdr, hun moeder en grootmoeder, verklaren op verzoek van hun zuster Martyntge Pietersdr Austrate, vlascoopster, weduwe van Denijs van Vijven en mede erfgename, dat hun moeder, resp. Grootmoeder mondeling heeft meegedeeld Martyntge te laten delen in de erfenis van het huis en erf waarin zij woont genaamd de Twee Gecroonde Vlasbloemen, staande in de Hooghstraet. Het huis is belast met 5700 gulden waarvan Aernout Hofflant notaris en secretaris van de Vredemakerscamer de rente daarop heeft die Martyntge tot haar last neemt. Laurens Pietersz Austrate en zijn broers tekenen als Housstraet I.p.v. Austrate. Het huis de Twee gecroonde Vlasbloemen is belend, het huis de twee hardebollen dat aan Jacob Roch, schepen behoort en beland aan Angenite van Driel, Mathijs van Rossen, pasteybacker, strekkende tot aan Johan Sourij, burgemeester.

 

ONA   1660   3845   137/622   Notaris Christiaan van Vliet   3 sep 1660

Pieter Sourij. Oud omtrent 16 jaar wonend te Rotterdam, is voornemens te vertrekken naar Vranckrijck, en laat nu zijn laatste wil beschrijven. Hij legateert zijn nichtjes, Clara de Haes, dochter van Maria Sourij, Maria, Jannetge en Clara Sourij, dochters van Joan Sourij. De kinderen van Sijmon Sourij wonend te Haerlem, het weeskind van Jaques Sourij, en de kinderen van Jonas Sourij. Hij benoemt tot erfgenaam Andries Sourij, raed en oud burgemeester van Rotterdam en Johanna v.d. Duijn , zijn oom en tante.

 

ONA 1660   361   98/319   Notaris Jacobus Delphius   14 sep 1660

Andries Soury, out-burgemeester, en zijn vrouw Johanna van der Duyn benoemen elkaar tot hun erfgenaam.

Voor hun zonen Johan Soury, schepen alhier, Adrianus en Andries Soury en hun dochter Maria Soury is een legitieme portie, totaal 20000 gulden. Van hun onroerende goederen is voor Johan een huis, pakhuis en erf staande op de Blaeck, waarde 12000 gulden. Voor Adrianus is een blekerij genaamd Bleyckensteyn en gelegen buiten de Coolsche Wegpoort aan de Cingel totale waarde 16000 gulden. Voor Andries een huis en erf staande op de Hoochstraat tegenover het Taanhuis, voorheen Koetshuis, een huis staande aan het Steyger genaamd de Vergulde Leest, een huis staande aan de Boomkens en drie margen land gelegen in Schoonderloo, totale waarde 12200 gulden met een jaarlijkse opbrengst van 420 gulden aan rente en huur. Voor Maria 1000 gulden van rentebrieven, een huis waarin zij wonen staande aan de Hooghstraat met alle huisraad, een huis staande in Wassenaer en een huis staande in Zeelant, totale waarde 16000 gulden. Als executeurs worden aangesteld Daniël van Hoogendorp, balieu en dijckgraeff van Schielant en Jacob Navander, out-burgemeester alhier.

 

ONA   1662   362   118/417   Notaris Jacobus Delphius   23 dec 1662

Andries Soury, oud burgemeester, en zijn vrouw Johanna van der Duijn, benoemen elkaar tot erfgenaam. Hun ongetrouwde zonen, te weten Johan Soury, oud schepen, en Adrianus Soury, krijgen een vergoeding van 20000 gulden, hetgeen zij ook aan hun overleden gehuwde zoon Andries Zoury en hun gehuwde dochter Maria Soury, gehuwd met Harmen van Zoelen, als huwelijksgoed hadden geschonken.

Aan Adrianus Soury zal in eigendom gegeven mogen worden de Bleickerije genaamd Bleyckesteyn, met daarbij behorende huisjes staande en gelegen buiten de Coolschwegpoort aan de Cingel volgens de respectievelijke giftebrieven daarvan zijnde, gedateerd 5 september 1640 en 9 september 1653. Dit moet in mindering worden gebracht op de 20000 gulden. Er wordt mede een legaat geschonken aan Hillegonda  Christina Soury, de enige dochter van hun overleden zoon Andries Soury en Maria Vroesen.

In het testament worden verder diversen onroerende goederen genoemd waaronder een huis en erf, genaamd de Vergulde Leest, staande en gelegen op het Smalsteyger, en een huis en erf genaamd de Drie Webbekens, staande aan de zuidzijde van de Hooghstraet. Aan hun dochter Maria zal gegeven worden het huis waarin zij tegenwoordig wonen, staande en gelegen aan de noordzijde van de Hooghstraet.

Tot voogden en executeurs worden benoemd Daniël van Hoogendorp, ballieu en dijckgraef van Schielant en Chtistianus Prins, oud burgemeester.

 

ONA   1663   536   26/186   Notaris Isaac Dz Troost   30 apr 1663

Inventaris van de goederen van de overleden Maertgen Adriaensd, voorheen weduwe van Jan Willemsz van der Marel, opgesteld door Gerardus Surendonck, preceptor in de latijnse schole en echtgenoot van Maria Jans van der Marel, dochter en mede erfgenaam van eerst genoemde. Tot de nalatenschap behoren:  een huis aan de oostzijde van de Botersloot, een schuld aan Andries Sourij,  oud-burgemeester, raet en vroetschap, voor de hypotheek op het huis ad 2400 gulden.

 

ONA   1663   808   18/33   Notaris Adriaan Kieboom   10 dec 1663

Sander Caspersz, opperbottelier en Oostindievaarder met het schip ‘Het Slot van Honingen’  benoemt zijn  vrouw Jannitge Jans tot enige erfgename, waarbij hij bepaalt dat hun kind tot aan de volwassenheid moet worden onderhouden. Als hij geen kind nalaat, dan ontvangt Jan Caspersz, zijn broer, een bedrag van 12 gulden om hem tevreden te houden. Als zijn vrouw en kind al voor hem zijn overleden, benoemt Sander Caspersz, Maria Soury, zijn schoonmoeder tot enige erfgenaam.

 

ONA   1664   362   359/1298   Notaris Jacobus Delphius   3 okt 1664

Adrianus Sourij, out president schepen van Schielant, benoemt Johanna van der Duijn, zijn moeder, of bij haar vooroverlijden zijn zuster Maria Sourij, vrouw van Harmen van Zoelen, raet en vroetschap, en bij zijn zusters overlijden haar oudste  dochter Johanna van Zoelen, tot erfgenaam in de bleijckerie, genaamd Bleyckesteyn, met alle daarbij behorende huisjes, en de grote tuin ten zuiden van de bleijckerie, staande en gelegen buiten de Coolschewegpoort aan de Cingel volgens de giftbrieven van 5 september 1640 en 9 september 1653, hetwelk hem als vaderlijk goed was aanbestorven.

 

ONA   1666   363   207/722   Notaris Jacobus Delphius   24 jul 1666

Adrianus Sourij, oud president schepen van Schielant, bevestigt het testament van 3 okt 1664, maar herroept de institutie van de Blijckerie, genaamd Bleyckesteyn, met alle huisjes die er op staan, die op naam van zijn moeder Johanna van der Duijn stond, en bij haar overlijden op zijn zuster Maria Sourij zou overgaan, en bij diens overlijden op haar oudste dochter Johanna van Zoelen. Hij wil nu, dat het voor zijn zuster en haar dochter wordt.

 

ONA   1667   920   79/220   Notaris Philip Basteels   22 okt 1667

Herman van Zoelen en Maria Soury benoemen elkaar tot erfgenaam.

 

ONA   1667   363   355/1303   Notaris Jacobus Delphius   8 dec 1667

Johanna van der Duijn, weduwe van oud burgemeester Andries Sourij, herroept het testament van 23 dec 1662 verleden door deze notaris. Ze wil, dat haar boedel na haar overlijden naar haar wettige erfgenamen zal gaan.

 

ONA  1669   364   156/645   Notaris Jacobus Delphius   2 mrt 1669

Johanna van der Duijn, weduwe van Andries Soury, herroept het testament van 8 dec 1667, maar bepaalt dat het testament van 23 dec 1662 dat zij samen met haar man gemaakt heeft wel geldig is. Zij voegt nu enige bepalingen toe betreffende haar kinderen Joan Soury, Adriaen Soury en Maria Soury, getrouwd met Herman van Zoelen.

 

ONA   1672   921   217/669   Notaris Philip Basteels   14 jan 1672

Juffrouw Johanna van der Duijn, weduwe van Andries Soury, raad en vroedschap, oud-burgemeester, geeft toestemming om haar zoon Johan Cousy op te sluiten in een inrichting. Door overmatig drank gebruik heeft hij zijn verstand bedorven en is hij zijn wil niet machtig. Ze doet dit voor het geval ze overlijdt voordat de toestemming hiervoor verkregen is. Adriaen Soury, oud-schepen van Schieland, haar zoon, en de advocaten Carolus van Alder en Johan v.d. Linden, krijgen de toestemming een dergelijk verzoek in te dienen. Haar zoon Adriaen Soury en haar zwager Herman van Zoelen, raad en vroedschap en oud-burgemeester zullen de verdere uitvoering ervan begeleiden. Als getuige ondertekent mede Abraham Kleijburg, apotheker.

 

ONA   1672   921   218/671   Notaris  Philip Basteels   17 jan 1672

Johanna van der Duijn, weduwe van Andries Soury, in leven raad en vroedschap en oud-burgemeester, heeft tot haar vreugde toestemming van het Hof van Holland gekregen om haar zoon Johan Soury op te laten sluiten in een huis in Amsterdam waar men dergelijke lieden gewend is. Haar zoon heeft door onmatig drinken zijn verstand bedorven en is zijn wil onmachtig. Johan is in s’Gravenhage opgepakt en naar het huis in Amsterdam vervoerd, dit alles tot zijn behoud. Zij gelast aan:  Adriaen Soury, oud-schepen van Schieland, haar zoon, en Herman van Zoelen, raad en vroedschap en oud-burgemeester, haar schoonzoon, en Maria Soury, zijn vrouw en haar dochter, haar zoon Johan opgesloten te houden en niet meer in vrijheid te stellen. Als getuigen treden op Jacobus Sismus, medisch doctor en Abraham Kleijburgh, apotheker.

 

Voorgeschiedenis
aktes en bijlagen

Harmen Joostz van Zoelen. Tr. Madeleine de Moucheron, geboren 1604, dochter van Francois de Moucheron en Sara Martijns, overleden 10 mei 1662 te La Rochelle.

Uit dit huwelijk:
Herman van Zoelen . Gedoopt 26 oktober 1636 te La Rochelle, overleden 30 september 1702 te Rotterdam

Herman van Zoelen bekleedde tal van Stedelijke ambten in Rotterdam , zat 32 jaar in de vroedschap was 5x weesmeester 10 jaar Gedeputeerde te Dagvaart ( afgevaardigde in de Statengeneraal ) was 2x Schepen 9x Burgermeester 3x Thesaurier en 3 x Boonheer en was verder van 1668-1702 bewindhebber Kamer Rotterdam van de VOC

Woonde volgens het verpondings-cohier in 1666 op de Schiedamsedijk en werd aangeslagen voor 110 Gulden

De familie Van Zoelen was al in het begin van de zestiende eeuw in Rotterdam vertegenwoordigd. Zij waren grondbezitters of oefenden een beroep uit dat met landbouw-produkten verband hield. Diverse leden maakten deel uit van het stadsbestuur.

 
Herman van Zoelen (1636-1702)
Herman van Zoelen werd in het Franse La Rochelle geboren als zoon van Harmen van Zoelen en Magdalena de Moucheron.
Vanuit La Rochelle werd veel graan naar Rotterdam geëxporteerd. Vooral de uitvoer van gerst was belangrijk omdat de Rotterdamse
brouwerijen grote hoeveelheden gerst verwerkten. Het is daarom waarschijnlijk dat vader Harmen in La Rochelle in graan gehandeld heeft, misschien in compagnie met grootvader Joost van Zoelen die korenkoper van beroep was.

Hoewel zijn vader en grootvader geen functies in het stadsbestuur uitgeoefend hadden, startte de regentencarrière van Herman al op jonge leeftijd. Als vijfentwintigjarige werd hij commissaris van het waterrecht, enkele jaren later
vroedschap en in 1669 burgemeester.

Van 1672 tot 1674 maakte hij bovendien nog deel uit van de raad van de
Admiraliteit op de Maas.

Deze snelle carrière zal voor een deel te danken zijn geweest aan het huwelijk met Maria Soury, waardoor Herman goede contacten in regenten kring verkreeg. Maria was namelijk de dochter van Andries Soury die, na een diensttijd bij de VOC als gouverneur 'ter kuste van Koromandel', in Rotterdam tot vroedschap benoemd werd.

De moeder van Maria was
Johanna van der Duyn, dochter van de vroedschap en bewindhebber Johan Allartsz. van der Duyn. Herman nam zitting in de Vroedschap toen zijn schoonvader in 1664 overleed. In 1692 werd hij door stadhouder Willem III ontslagen. Aanleiding was het Costerman oproer, waarbij de bevolking van Rotterdam in opstand kwam tegen de baljuw Mr. Jacob van Zuylen van Nyevelt die van corruptie werd beticht.

 

Omdat het stadsbestuur aan de wensen van het volk tegemoet kwam en de baljuw uit zijn ambt zette, terwijl Van Zuylen een beschermeling van de stadhouder was, ontsloeg Willem III in 1692 twee burgemeesters, waaronder Herman van Zoelen, enkele vroedschappen en de Rotterdamse pensionaris.

Toen Willem III in 1702 overleden was en de Vroedschap automatisch weer het recht kreeg om zelf haar nieuwe leden te kiezen stelden de afgezette vroedschappen onmiddellijk pogingen in het werk om in hun oude waardigheid hersteld te worden.
Met succes, want ze kregen de toezegging dat zij naar anciënniteit bij vacatures als eerste in aanmerking zouden komen. Voor
Herman van Zoelen was het echter te laat omdat hij in 1702 stierf.

Hoewel de omvang van het vermogen van
Herman van Zoelen niet precies bekend is, was Herman ongetwijfeld één van de rijkere inwoners van Rotterdam. Volgens zijn testamenten bezat hij een huis aan de Hoogstraat en een huis, pakhuizen en erf ter waarde van 13.600 gulden in de Houttuin.

Daarnaast was hij eigenaar van land te Delfgauw, Barendrecht, Poeldijk en
Overschie, samen ter waarde van 24.750 gulden.
Tenslotte was Herman door zijn tweede huwelijk met Catharina de Cock, dochter van een rijke bierbrouwer, in bezit gekomen van
Het Huis ten Donck bij Ridderkerk.

 


Herman van Zoelen stierf in 1702 op zesenzestigjarige leeftijd. Van zijn vijf kinderen was slechts één dochter volwassen geworden.

 

Het Huis ten Donck

 

Pieter Soury  geboren ca 1590. Trouwt met Johanna Goossensdr.

 

1636- De gouveneur-generaal Van Diemen besloot op 16 apr 1636 Jan Dirks van Galen met het schip “Oudewater” naar Kambodja te zenden, en deze vertrok, vergezeld van den opperkoopman Pieter Soury, gewapend met eene instructie en met aanbeveling's brieven gedateerd van 17 en 20 mei 1636 op het einde van mei naar dat land. ( Wiselius, p74) ( De Gids 1878 )

1639- actief voor de stad Palembang.

1642- Daghregister gehouden bij Pieter Sourij gedeputeert als commissaris in legatie aan de coninginne van Atchin van 15 meij tot 18 augustus 1642. ( Nat.Archief 1,04.02, 1143 Sumatra )

1642- Koopman Pieter Soury leidt een handelsdelegatie om de verstoorde handelsrelatie met de Sultan van Atjeh te herstellen. Jan van Riebeeck gaat als secretaris met hem mee.

1643- Gehouden daghregister van heer commissaris Pieter Soury wegen ‘t verrichten sijn der delegatie aen den Jambijschen coninck en de majesteijt Atchin van 30 meij tot en met 14 november 1643 ( Nat. Archief, 1.04.02, 1144 Sumatra )

1643- Pieter Soury weet in 1643 voor de VOC het pepermonopolie te bemachtigen, in ruil nvoor de bescherming van de stad Jambi, de gelijknamige hoofdstad van het Koninkrijk Jambi op de oostkust van Sumatra. Hij is de Portugezen,Chinezen en Engelsen te slim af ( VOC - site )

1644- Rijckloff Goens is assistent van Pieter Soury op hofreis naar Palembang gezonden om de Sultans van Jambi en Johor te ontmoeten ( VOC - site )

 

Hij is kapitein van de VOC te Djambi, Oost-Sumatra. Beleid met verkoop juwelen niet zo goed gegaan, afgekeurd door leiding gevenden. Pieter en Johanna zijn in Oost-Indië overleden.

 

Bron:

W.J.L.Poelmans, Andries Soury Burgemeester in Rotterdam, in Rotterdams Jaarboek 1932.

Mr. E.A.Engelbrecht, De vroedschap van Rotterdam 1572-1795, deel 5 van bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam, GA Rotterdam 1973, p. 188/189.

W.p.van Ledden, Jan van Riebeeck, Tussen wal en schip, Hilversum ( Verloren ) 2005, 17 :  Onder leiding van de ervaren koopman Pieter Soury herstelden zijn de verstoorde handelsrelatie met de Sultan van Atjeh. Na dit eerste succes benoemde de compagnie Jan van Riebeeck tot onderkoopman.

Nummer toegang: 1.10.78, Verzameling stukken, afkomstig van Salomon Sweers ( 1611-1674 ), Jeremias van Vliet ( ca 1602-1663 ), Jacques Specxs en  François Mannis.    R.Bijlsma Nat.Archief, Den Haag ©1928,

Fol. 220-221, Missive van Pieter Soury aan Jeremias van Vliet, geschreven voor de stad Palembang, 24 juni 1639.

Fol. 220-225, Copie-instructie voor Pieter Soury, gaande in commissie naar de Pangerans van Palembangh en Jamby, mitsgaders den Jangh de Potuangh van Johor, gegeven te Batavia.

 

 

 

 

Er was in de Grote of St.Laurens Kerk te Rotterdam een grafsteen van Arijan Jansz Soury aanwezig.

Gegevens over het graf,  Middelpand no. 43, anno 1641,in de Grote Kerk te Rotterdam zijn in de 2e wereldoorlog verloren gegaan.

Gegevens voorzover bekend zijn van voor 1940 en door Arie Serrij ( Stam 19 ) geb. 30 okt 1909, op schrift gezet.

Zie Doss. C.B.G.  ( fig. 2 bij de Inleiding )

Bijlage Arijan Jansz Soury  Voorgeschiedenis B

Bijlage Herman van Zoelen  Voorgeschiedenis C 4

Bijlage Pieter Soury  Voorgeschiedenis D

Mijn dank gaat uit naar Drs. Saskia Zwiers, kunsthistorica en directrice van het Vrouwenhuis te Zwolle, 2014, voor de door haar aangeleverde stukken betreffende Pieter Soury.  * 1645

Oktober den 5 - 1667 is getrout Pieter Sourij met Alida Wolffsen,

Attestatie, van Rotterdam en de van s’Gravenhage

 

DTB Archiefno. 0707 Delft,  plaats Rijswijk

Bijlage Hendrik Jan Soury * 1804

Uitreksel uit een dagblad.

 

’s Gravenhage, 28 augustus 1882

 

De dood heeft zaterdag aan het welbesteed en nuttig leven van een onzer meest geachte burgers een einde gemaakt.                                                                                           

Hendrik Jan Soury overleed dien dag op 78-jarige leeftijd na een hevige, doch korte ongesteldheid. Nadat hij zijn studiën in de rechten aan de Hoogescholen van Leiden had voltooid, vestigde zich Soury, na zijn promotie te Leuven, aanvankelijk als procureur bij het Hoogerechtshof hier ter stede. In 1838 benoemd tot substituut-griffier, werd hij in 1855 griffier bij de Arrondissements-Rechtbank alhier, welke betrekking hij bleef vervullen tot aan de jongste rechterlijke reorganisatie. Op 73-jarige leeftijd werd hem toen eervol ontslag verleend.                                                                                                               

Met dankbare waardeering en vriendschappelijke herinnering zullen voorzeker de practizijns aan den altijd hoffelijken en humanen griffier denken, die hen steeds met zijn uitgebreide

kennis en rijke ondervinding zoo welwillend ten dienste stond.                                                                                                                  

Na de invoering van de tegenwoordige gemeentewet met groote meerderheid als lid van onzen Raad gekozen, werd het hem vereerde mandaat telkens schier unaniem vernieuwd, totdat zijn wankelende gezondheid hem ten vorige jare noodzaakte zijn ontslag te nemen.                                             

Noode zag men hem heengaan uit de gemeente-vertegenwoordiging, waarvan hij een vierde van een eeuw een sieraad was geweest.                                                                                                                                               De vele beslommeringen, aan zijn betrekking bij de Rechtbank en aan het lidmaatschap van den Gemeenteraad verbonden, waren voor Soury geen beletsel om zich met groote liefde aan kunsten en wetenschappen te wijden.                                                                                                                                     

Verdienstelijk beoefenaar der teeken en schilderkunst, was hij een gewaardeerd dilettant in de muziek en een der oprichters van “Cecilia “, langen tijd haar voorzitter. Zijn bijzondere voorliefde voor philogie en astronomie deed hem menig nachtelijk uur daaraan ten offer brengen.                                         

Als mensch was Soury een voorbeeld voor velen. Innig gehecht aan zijn ouders, die hem op bejaarden leeftijd ontvielen, was hij steeds ongehuwd, een tweede vader voor de kinderen zijner jongste zuster, die reeds vroegtijdig weduwe, haar echtgenoot weinige jaren later volgde. Door de liefdevolle zorgen eener trouwe verwante werd hem zooveel mogelijk het leven veraangenaamd. Voor iedereen, rijk en arm, hooggeplaatst of in nederige kring werkzaam, was Soury steeds even hulpvaardig. Weldoen was zijn levenslust te grooter en edeler, nu hij steeds in stille hulp verleende waar nood was.                                                                                                                                               Hendrik Jan Soury was de laatst van het Rotterdamsch regeeringsgeslacht, welks hoofd, Andries Soury, met Jan Pietersz. Coen de grondslagen hielp leggen van Neerlands heerschappij in Nederlandsch-Indië.

 

Opgetekend,      Paul Serry

Schoonhoven 2018