Gegevens van “natuurlijke” nog levende personen
vanwege familieonderzoek op Internet geplaatst
en de
Wet Bescherming Persoonsgegevens

 

Inleiding

Hierbij een uitleg van de relatie tussen de Genealoog, die persoons gegevens op internet plaatst of gaat plaatsen of heeft geplaatst, en de Wet Bescherming Persoons gegevens.

De Wet Bescherming Persoons gegevens (WBP) is  
van toepassing op levende personen.
 

De Wet Bescherming Persoons gegevens (WBP) is niet van toepassing op overleden personen,
en vallen derhalve niet onder de werking van de WBP.

Voor wie (genealoog)  persoons gegevens van natuurlijke (levende) personen op Internet plaatst (openbaar maakt), met als doel, de relatie tussen een levende persoon, broers en zusters, aangetrouwde, ouders, grootouders e.d., aan te tonen;
A. om deze persoons gegevens van natuurlijke (levende) personen te verwerken in een bestand of

B. om deze persoons gegevens van natuurlijke (levende) personen uit te wisselen met derden,
is deze wet van toepassing.

Zijn genealogische persoons gegevens van natuurlijke (levende) personen openbaar gemaakt, dan kunnen deze persoons gegevens getoetst worden aan de Wet Bescherming Persoons gegevens.

Deze toetsing kan worden uitgevoerd na het bekend maken (aanmelden) van een conflict tussen partijen met betrekking tot persoons gegevens van een natuurlijk persoon.
Hieruit kunnen juridische en gerechtelijke oordelen voortvloeien (sancties).

Hieronder een preventieve uitleg ter voorkoming van een dergelijke toetsing.

 

Persoons gegevens

Een voorbeeld van op internet geplaatste persoons gegevens op de volgende website : Genealogie familie Serrij.
  http://serrij.eu


VII e

Hugo Julius Karel Serrij              Zn. v Ferdinand Karel Serrij ( VII d ) en  Diederikje Bronmeijer

Beroep: financieel journalist

* Amsterdam, 26 sep 1885                                                          + Rotterdam, 20 jan 1941  Binnenweg 129

x Rotterdam, 29 dec 1910                     1e x

  Hendrika Susanna v.d. Rovaart           Dr. v  Boudewijn v.d. Rovaart en Rosina Louisa Tieman

* Rotterdam, 14 mrt 1881                                                            + Rotterdam,  4 sep 1935  Heemraadsingel 270b

 

Deze personen zijn de grootouders van de auteur van deze Internet pagina en  beiden overleden.
De
Wet Bescherming Persoons gegevens is hier niet van toepassing.

 

VII f   

Hugo Ferdinand Karel Serrij            Zn.v Hugo Julius Karel Serrij (  VII e ) en Hendrika Susanna v.d. Roovaart

        Beroep: adm.medewerker

        * Rotterdam  9 mrt 1912                                                          + Rotterdam,  4 mei 1969

        x Rotterdam, 16 jul 1942

        Huberdina Josephina Dumoulin       Dr v Josephus Ferdinandus Johannes Dumoulin en Cornelia Clasina Schollaart

        Beroep: verkoopster

        * Rotterdam, 18 sep 1920

 

Deze personen zijn de ouders van auteur van deze Internet pagina.

De vader is overleden en dus is de Wet Bescherming Persoons gegevens  hier niet van toepassing.

De moeder leeft nog en dus is de Wet Bescherming Persoons gegevens  hier wel van toepassing.

    


VII g  

Paul Hugo Serrij                        Zn.v  Hugo Ferdinand Karel Serrij ( VII f ) en Huberdina Josephina Dumoulin

        Beroep: telefoonmonteur/aannemer

        * Bielefeld, 13 okt 1944         

        x Rotterdam, 25 jul 1968               1e x    Ontbonden te Rotterdam , 30 dec 1985

     Agatha Hendrika Maria Bouma  ( Agatha )    Dr.v Hilarius Johannes Bouma en Fokje Wortman

        * Lemmer,  4 mei 1943                                                          + Tenerife, 16 april 2008

        

        x Vlaardingen, 12 jan 1988            2e x   Ontbonden te Vlaardingen,  8 aug 2000

     Henrica Visser    (Ria)                 Dr.v  Izaak Visser en Johanna Cornelia in’t Veld

        Beroep; verkoopster

        * Schiedam, 19 dec 1950

        

        # Schoonhoven, 1 okt 2006           3e #     

     Willemina Eugénie Heerlien   Dr v  Melle Heerlien en Elizabeth Vosselman   (Willy was Wed. van J.Swaneveld)

        * Rotterdam, 14 okt 1942                                                    + Gouda, 12 nov 2009

        

         X Zaltbommel, 24 mei 2011            4e  x

       Clara Eleonore v.Dam ( Ellen )      Dr van  Coenraad Willem v. Dam  en Elizabeth Marie Meiss

        * Djakarta, 9 sep 1952

 

 

De man is auteur van deze Internet pagina en hiervoor is de Wet Bescherming Persoons gegevens niet van toepassing.

Voor de 1e en de 3e vrouw is de Wet Bescherming Persoons gegevens niet van toepassing.

Voor de 2e en de 4e vrouw is de Wet Bescherming Persoons gegevens wel van toepassing.

 

 

 

Wet Bescherming Persoons gegevens

Zie http://www.cbpweb.nl/

Onderstaand uitsluitend relevante zaken t.a.v. Onderwerp.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
[art. 1: begrippen]
[art. 2: toepasselijkheid]
[art. 3: journalistieke, artistieke en literaire doeleinden]
[art. 4: vestigingsplaats verantwoordelijke]
[art. 5: minderjarige betrokkene]

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. persoons gegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
b. verwerking van persoons gegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoons gegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
c. bestand: elk gestructureerd geheel van persoons gegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
d. verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of te zamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoons gegevens vaststelt;
e. bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoons gegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
f. betrokkene: degene op wie een persoons gegeven betrekking heeft;
g. derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoons gegevens te verwerken;
h. ontvanger: degene aan wie de persoons gegevens worden verstrekt;
i. toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoons gegevens worden verwerkt;
j. Onze Minister: Onze Minister van Justitie;
k. het College bescherming persoons gegevens of het College: het College als bedoeld in artikel 51;
l. functionaris: de functionaris voor de gegevens bescherming als bedoeld in artikel 62;
m. voorafgaand onderzoek: een onderzoek als bedoeld in artikel 31;
n. verstrekken van persoons gegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoons gegevens;
o. verzamelen van persoons gegevens: het verkrijgen van persoons gegevens.

Artikel 5
1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, of onder curatele is gesteld, dan wel ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene die van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist.
2. Een toestemming kan door de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.

 

Persoons gegevens

Wat zijn persoons gegevens?
 

Persoons gegevens zijn alle gegevens die iets over u zeggen of die van invloed kunnen zijn op de manier waarop u wordt beoordeeld of behandeld. Dat kunnen dus zijn uw naam, uw geboortedatum en uw adres, maar ook uw banksaldo, uw beroep en het kenteken nummer van uw auto. Wel moet degene op wie de gegevens betrekking hebben te identificeren zijn.

 

Toelichting

De Wet Bescherming Persoons gegevens is niet van toepassing op:

 

a - de persoons gegevens van de verantwoordelijke uitgever (auteur) van de publicatie (op Internet).
b - de persoons gegevens van niet (meer) natuurlijke (levende) personen.

De Wet Bescherming Persoons gegevens is wel van toepassing op :

 

a - De verantwoordelijke uitgever (auteur) dient voor de op Internet te publiceren (te verwerken) persoons gegevens
- van (natuurlijke=levende) personen:
– ondubbelzinnige toestemming verkregen te hebben. Artikel 8

b - De verantwoordelijke uitgever (auteur) van de publicatie (op Internet) dient van een (natuurlijke=levende) persoon:
– de persoons gegevens te melden aan het
College Bescherming Persoons gegevens.

Hoe en op welke wijze melden bij het
College Bescherming Persoons gegevens

 

Voor dit artikel gebruikte delen van de Wet Bescherming Persoons gegevens

Artikel 8   rechtmatige grondslag

 

Persoons gegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

  a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

 

Artikel 9  verenigbaar gebruik

 

 1. Persoons gegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen

 2. Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in het eerste lid, houdt de verantwoordelijke in elk geval rekening met:

  a. de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen;

  b. de aard van de betreffende gegevens;

  c. de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene;

  d. de wijze waarop de gegevens zijn verkregen en

  e. de mate waarin jegens de betrokkene wordt voorzien in passende waarborgen.

 3.  Verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, wordt niet als onverenigbaar beschouwd, indien de verantwoordelijke de nodige voorzieningen heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden.

 4.  De verwerking van persoons gegevens blijft achterwege voor zover een geheimhoudingsplicht uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift daaraan in de weg staat.

 

Conclusie
 

WAT :

Openbaar maken op Internet van persoons gegevens van levende personen.

GEVOLG :

Levende personen hebben volgens de Wet Bescherming Persoons gegevens het recht:

A. Voor dat zijn of haar persoons gegevens verwerkt (op Internet geplaatst of anders openbaar gemaakt) worden in kennis gesteld worden van het doel;
B. Voor dat zijn of haar persoons gegevens verwerkt (op Internet geplaatst of anders openbaar gemaakt) worden in kennis gesteld worden van de verwerking van zijn of haar persoons gegevens;
C. Zijn of haar persoons gegevens verwerkt (op Internet geplaatst of anders openbaar gemaakt) te (doen) laten verwijderen. (zonder opgave van redenen);
D. Zijn of haar persoons gegevens verwerkt (op Internet geplaatst) te (doen) laten wijzigen.

WIE is verantwoordelijk  :

Degene die persoons gegevens openbaar gaat maken, heeft de plicht ten aanzien van levende personen:

Voor dat van levende personen, persoons gegevens op Internet geplaatst worden de betrokkenen in kennis stellen van het doel.
 

Bijvoorbeeld: aansluiting van levende personen aan een genealogisch model.
Voor dat van levende personen, persoons gegevens op Internet geplaatst worden de betrokkenen in kennis stellen van de verwerking.
 

Bijvoorbeeld: Uitwisseling aan derden van persoons gegevens van levende personen.


Degene die p
ersoons gegevens openbaar heeft gemaakt, heeft de plicht ten aanzien van levende personen:

Persoons gegevens van levende personen op Internet geplaatst op gezag van betrokkene te (doen) laten verwijderen. (zonder opgave van redenen)
Persoons gegevens van levende personen op Internet geplaatst op gezag van betrokkene te (doen) laten wijzigen.

 

 

Kortom
Elk levend persoon heeft het recht op het beslissen van de verwerking van zijn of haar openbaar gemaakte (openbaar te maken) persoons gegevens.
De Wet Bescherming Persoons gegevens dient als toetssteen op het moment dat een natuurlijk persoon geen invloed meer kan uitoefenen op de openbaarmaking van de manier waarop hij of zij wordt beoordeeld of behandeld.

Formeel-juridisch gezien is degene die het doel en de middelen van de verwerking vaststelt de verantwoordelijke.
Van de hier openbaar gemaakte Internet pagina is Paul Hugo Serrij op grond van de Wet Bescherming Persoons gegevens de
verantwoordelijke.
Als zodanig dient de verantwoordelijke het volgende advies uit te voeren.

 

Advies

 Openbaar gaan maken als verantwoordelijke

Voor de degene (verantwoordelijke) die persoons gegevens van levende personen (op Internet)
openbaar gaat maken

Op welke wijze? Wat doen? Wanneer openbaar maken?

- in een bestand (op internet)
- uitwisseling met derden

Aan
betrokkene - melden en inzage geven
- toestemming vragen
- na toestemming van betrokkene
-
na melding bij het CBP

 

Openbaar gemaakt heeft als verantwoordelijke

Voor de degene (verantwoordelijke) die persoons gegevens van levende personen (op Internet)
openbaar gemaakt heeft.

Op welke wijze? Wat doen? Of ?

- in een bestand (op internet)
- uitwisseling met derden
- in druk
de persoons gegevens
van levende personen doen of laten verwijderen NA verwijdering
- openbaar gaan maken als 1

 

Voldoet aan de werking van de Wet Bescherming Persoons gegevens

Openbaar maken in druk als verantwoordelijke of als bewerker


Voor de degene die persoons gegevens van levende personen
openbaar maakt in druk

 

In eigen beheer is
verantwoordelijke
 Wat doen? Wanneer doen printen, uitgeven?

 Aan
betrokkene - melden en inzage geven
- toestemming vragen
- na toestemming van betrokkene
- na melding bij het CBP

 

Voor een uitgever is
bewerker
 Wat doen? Wanneer laten drukken, uitgeven?

 Aan
betrokkene - melden en inzage geven
- toestemming vragen
- na toestemming van betrokkene

De uitgever (drukker) is verantwoordelijke en dient als zodanig te werk te gaan.

 

Genealogie van de familie Serrij

Gelet op de Wet Bescherming Persoons gegevens
zijn of worden alleen na uitdrukkelijke toestemming van betrokkene na melding bij het

College Bescherming Persoons gegevens
p
ersoons gegevens van levende personen geplaatst..

 

Privacy
De bezoek(st)er van deze pagina's vindt hier misschien zijn of haar familienaam en kan
voor meer informatie met mij contact opnemen.

 

 

 telefoneren:  0031 ( 0 ) 182 384168         e-mailen:      paul.serry@planet.nl

 

Wet Bescherming Persoons gegevens
Geef aan van welke persoon (met voor- en achternaam) informatie wordt verlangd.
Geef aan van welke persoon (met voor en achternaam) men zelf informatie heeft.

 

Bronnen

 

WET VAN 6 JULI 2000, STB. 302, HOUDENDE REGELS INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONS GEGEVENS (WET BESCHERMING PERSOONS GEGEVENS), zoals gewijzigd bij de Wetten van 5 april 2001, Stb. 180, 6 december 2001, Stb. 581 en 584, 12 december 2001, Stb. 664, en 7 februari 2002, Stb. 148. http://www.cbpweb.nl/  

 

College Bescherming Persoonsgegevens http://www.cbpweb.nl/  

 

Overzicht van veelgestelde vragen http://www.cbpweb.nl/  

 

voor reacties

paul.serry@planet.nl

 

 

Privacy.