Disclaimer

 

De eigenaar van serry.eu ( hierna te noemen eigenaar/uitvoerder ) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze web site.

De eigenaar/uitvoerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de web site van eigenaar/uitvoerder.

De eigenaar/uitvoerder behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen al dan niet te plaatsen of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet of de belangen van overige internet gebruikers. Door de web pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De eigenaar/uitvoerder spant er zich er voor in de inhoud van de web pagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De eigenaar/uitvoerder verschaft de inhoud van de web pagina in de staat waarin zich deze bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De inhoud is uitsluitend voor particulier gebruik bedoeld.

De eigenaar/uitvoerder is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de web pagina of met de onmogelijkheid de web pagina te kunnen raadplegen.

De eigenaar/uitvoerder mag de web pagina naar eigen inzicht en op ieder door hem /haar gewenst moment veranderen en/of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.

De eigenaar/uitvoerder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Behoudens deze disclaimer, is de eigenaar/uitvoerder niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de web pagina gekoppelde bestanden van derden.

Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

On-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de web pagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.bt. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de web pagina verzendt.

De eigenaar/uitvoerder behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de web pagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de web pagina zijn aangeboden, gebruik te maken.

In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de web pagina monitoren.

In dit kader is het zo dat persoonlijk gevoelige informatie, afdeling genealogie in de web pagina, alleen door middel van een log in-systeem  toegankelijk zal zijn middels een e-mail aanvraag en na goedkeuring door eigenaar/uitvoerder van de webpagina.

U zal de eigenaar/uitvoerder, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Met betrekking tot alle materialen op deze web pagina is gezocht naar rechten vrije plaatjes, tekeningen en/of foto’s.

Mochten er zaken op de webpagina staan waarvoor op een of andere wijze toch auteursrechten gelden, laat eigenaar/uitvoerder dit weten middels een identificeerbare  e-mail, zodat er correctie kan plaats vinden.

 

 

The information on these pages is accurate to the best of  the author or creator knowledge, however the author or creator accept no responsibility for any death, injury, damage, loss (financial or otherwise ) or inconvenience-whether caused directly or indirectly-resulting from the use of information given or implied on these pages.

All information provided here is intended as rough guides only-if such information is important then you should seek precise details from the appropriate source.

These pages do not necessarily have the official endorsement of all the compagnies or establishments listed upon them.

The author or owner of this pages is not responsible for the Content or the privacy policies of any Web sites to which it may link.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top.

De Serrij Familie

Homepage