De Serrij Familie

Inleiding.

 

Het uitgangspunt van mijn onderzoek betrof een document met daarop een wapen dat zou toe behoren aan de familie SERRY.

Het document ( zie fig. 1 ) heeft mijn vader vóór 1940 in zijn bezit gekregen.  Hierbij behoorde uiteraard verhalen en niet meer dan dat.

In 1982 toog ik naar het wapenkabinet te ‘s Gravenhage om eens te zien of dit wapen was geregistreerd. Dit bleek echter niet het geval.

Men vertelde mij dat om een wapen te laten toebehoren aan een familie  het noodzakelijk is dat er een genealogie bekend moet zijn. Mijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld en ik besloot om  mijn stamboom  uit te gaan zoeken.

 

fig. 1

fig. 2

 

 

Ook op de nog bestaande grafsteen van hem en zijn vrouw, die zich in de Grote of St-Laurens kerk te Rotterdam bevindt, komt het wapen met dezelfde initialen voor. ( zie fig 3 )

Helaas heb ik geen aansluiting kunnen vinden om hem als familielid in de stamboom op te kunnen nemen, jammer genoeg, omdat dit een zeer kleurrijke persoon in die dagen was en veel van hem bekend en beschreven is. Wel hebik een

beschreven, omdat het zeer waarschijnlijk is, dat deze persoon toch tot de familie behoort, en deze is dan ook in te zien in  een apart hoofdstuk. Vandaar uit vervolgd de familie naar de Parentelen.            

 

Het is bekend dat ene Jean SOURY in 1613 gehuwd is  met  Celijke Claesdr uit Schoonhoven. Hij was weduwnaar en kwam uit Gendt. Navorsing in het archief aldaar gaf hierover geen uitsluitsel. Uit onderzoek blijkt dat dit zijn derde huwelijk was.

 

De naam Soury heb ik opgegeven bij het Meertens Instituut, dat zich bezighoudt met omschrijvingen van namen.  ( zie weblink onder Contacten )

 

Wel is onomstotelijk komen vast te staan dat de naam van de persoon, die aan het begin van de genealogie staat en die van zijn kinderen SOURY was.  Later ( 1736 ) werd voor het eerst de naam SERRIJ beschreven.

 

Andere SOURY’S zijn ook bekend maar niet getraceerd als familie. Zij hebben hun oorsprong in Delft, evenals voornoemde Jean SOURY, die zowel in het  archief van Delft als Rotterdam voorkomt.

 

 

Voorgeschiedenis

Noot:  

Schrift gegevens bij familie wapen.

Auverne ( Française )

D’azur á la Licorne D’arg accompagné de cinq bezant D,or

 fig.3

 

fig. 4

Wat betreft het Gemeente Archief in Rotterdam heb ik ook hier geen directe aansluiting kunnen vinden.

De oudste voorvader, waarvan af ik alle takken heb kunnen traceren, is  Johannes SOURY die omstreeks 1640 - 1650 moet zijn geboren. Op zich is er weinig over hem bekend, behalve dat hij tijdens zijn huwelijk met Susanna Jans j.d. van Rotterdam, in de Lange Lijnstraat woonde. Het was zijn 1e huwelijk omdat in het trouwregister de aanduiding j.m. ( jonge man ) staat.

 

Ik heb op deze website een beknopte geschiedenis van Nederland en Rotterdam beschreven om een algemene indruk te schetsen in welke omstandigheden de familie heeft moeten leven en werken. Ook in de Voorgeschiedenis zijn er wat specifieke leefpatronen zichtbaar.

 

Ik hoop, dat deze website een waardevolle optekening mag blijken te zijn voor diegenen die belangstelling hebben voor het geslacht

                                    

                    SERRIJ(Y)

 

 

Opgetekend,  te Schoonhoven 2008 - 2012

Paul Serrij

Weldra bleek dat dit enorm veel tijd en moeite zou vergen, doch naarmate ik verder zocht en nieuwe namen en feiten boven tafel kreeg, kwam ik in een gemoedstoestand die aan een soort “ verslaving “ deed denken, en dat is het ook.

Later in het onderzoek ( 1991 ) heb ik kontakten gelegd met SERRIJ’S in den lande en bleek, dat er meerdere personen waren die ook in het bezit waren van hetzelfde wapen. Uit de gesprekken die ik heb gevoerd met hen is niet expliciet komen vast te staan wie het wapen heeft getekend en /of heeft verspreid.

Wel heb ik kunnen vast stellen dat er een summier onderzoek had plaats gevonden in de periode tussen 1930 en de 2e wereldoorlog. In dit uittreksel, dat in het archief van het Centraal Bureau voor Genealogie ( kortweg CBG ) aanwezig is, stond wel een adres maar geen naam van degene die het onderzoek had uitgevoerd.

( zie fig. 2 )

 

Via het bevolkingsregister enerzijds en een gesprek, met wat later bleek een kleinzoon van de onderzoeker die mij verschillende bewijsstukken kon overleggen anderzijds, neem ik aan dat het wapen in deze tijds periode moet zijn gemaakt en verspreid.

Toen ik eenmaal een redelijk antwoord had op de vraag “ waarom ik het onderzoek naar het wapen had gestart “, was ik zover gevorderd met mijn onderzoek, dat ik de genealogie van de familie SERRIJ , voor zover als mogelijk, wilde voltooien.

 

 

Het is gebruikelijk dat de meeste stamboom onderzoeken in rechte lijn, d.w.z. eigen voorouders worden gedaan. Gezien het feit dat de naam SERRIJ erg weinig voor kwam, heb ik alle te traceren takken uitgewerkt. Tijdens het onderzoek ben ik diverse SERRIJ’S tegengekomen, bij wie ik geen aansluiting heb kunnen vinden in de bij mij bekende takken van de familie en om een zo zuiver mogelijk beeld te schetsen heb ik deze personen buiten beschouwing gelaten. De op de web site gehanteerde data zijn zoals ik deze heb kunnen verifiëren aan de hand van zgn. DTB’s ( Doop, Trouw en Begraaf-registers ) en andere officiële stukken. Veelal zijn de data in de DTB’s,  die werden bijgehouden door de kerk-instanties vóór 1812,  niet altijd de reële geboorte data, maar doop data.  Na  1812  is dat wel  het  geval,  omdat  toen de officiële BS ( Burgerlijke Stand  ) werd ingevoerd.

Gaandeweg het onderzoek is komen vast te staan, dat de meeste  SERRIJ’S ambachtslieden c.q. handarbeiders waren ( zie beroepen lijst ) en vanaf omstreeks 1600 tot 1850 over het algemeen in Rotterdam woonachtig waren en tot op heden wonen er nog SERRIJ’S in Rotterdam en omstreken.

Omstreeks 1850 ontstond een tak die in Amsterdam hun brood verdienden in de handel met Nederlands Oost-Indië, zij waren commissionair in allerhande zaken. Er waren er ook bij die hun nering in Amsterdam hadden. Dit was ook de periode waarin voor het eerst de familienaam met een Y werd geschreven. Vanuit deze tak, maar ook andere takken, zijn diversen SERRIJ(Y)’S naar andere woonplaatsen getrokken. ( zie de lijst met woonplaatsen voorzover deze mij bekend zijn )

Als gevolg van fonetische interpretatie is de familienaam op velerlei manieren en in de diversen documenten opgetekend.

Hierna volgt een overzicht van deze 57 verschillende namen zoals ik deze bij mijn onderzoek heb aangetroffen:

Cerij, ( 9 ) 1723-1746 Cerijn, ( 4 ) 1725  Chare, ( 1 ) 1652-1817  Corij, ( 4 ) 1786-1817  Courie, ( 2 ) 1746-1810  Ferrij ( 1 )  1712 Fourij ( 1 )  1726  Lerij, ( 2 ) 1647-1884  Sarij, ( 19 ) 1629  Sarijn, ( 2) 1713-1788  Sarijs, ( 10 ) 1726  Seerijn, ( 1 ) 1795-1827 Sereij, ( 2 ) 1776-1826  Seri, ( 5 ) 1763-1931  Serie, ( 27 ) 1624-1908  Serij, ( 78 ) 1724  Serijde, ( 1 ) 1706-1829  Serijn, ( 20 ) 1741-1778  Serreij, ( 2 ) 1756-1807  Serri, ( 11 ) 1755-1908  Serrie, ( 45 ) 1717-heden  Serrij, ( 816 ) 1676-1798  Serrijn, ( 6 ) 1648-1872  Serre, ( 49 ) 1663-1897  Serré, ( 35 ) 1775-heden  Serry, ( 165 ) 1725-heden Serveij ( 1 ) 1829  Seurij, ( 3 ) 1631-1832  Sevrij, ( 3 ) 1775-1780 ( 10 ) 1799-1847  Soerie, ( 13 ) 1715-1815  Soerij, ( 47 ) 1635-1645  Soori, ( 4 ) 1762  Soorie, ( 2 ) 1634-1855  Soorij, ( 4 ) 1759  Sore, ( 2 ) 1721-1798  Soree, ( 3 ) 1633-1803  Sori, ( 14 )  1758-1914  Sorie, ( 55 ) 1602-1849  Sorij, ( 73 ) 1800 Sorijs, ( 1 ) 1663-1824 Soureij, ( 1 ) 1718 Souri, ( 4 ) 1613-1848  Sourij, ( 95 ) 1708  Sourijn, ( 1 ) 1723  Souvij, ( 2 ) 1661  Soury, ( 1 ) 1674 Soverij, ( 1 ) 1626  Sueri, ( 2 ) 1626-1708  Suerij, ( 6 ) 1681-1794  Suree, ( 3 ) 1764  Suri, ( 2 ) 1626-1800  Surij, ( 6 ) 1606-1771  Surijn, ( 2 ) 1626-1800  Sury, ( 1 ) 1794  Zarie, ( 1 ) 1674-12761  Zerij. ( 4 ) 1674-1761  Zouzij ( 1 ) 1718

 

Tussen de haakjes het aantal malen zoals de naam vanaf ca. 1600 tot op heden werd geschreven. Hieruit blijkt dat veruit de meest gebruikte versie:   SERRIJ is.

Voor de naam staat in welke tijds periode de bepaalde naam is gebezigd en opgetekend. In totaal 57 verschillende namen en allen uit de archieven van Rotterdam.

 

Wat vooral belangrijk blijkt, is dat de naam van het Franse SOURI afstamt, hetgeen “ muis “ betekent.

In het wapen en schepen zegel ( zie fig. 4 ) van Andries SOURY ( 1585-1664 ) gewezen burgemeester van  Rotterdam, komen muis-afbeeldingen voor.

Homepage
Top.