Parenteel I

 

 

I a  Johannes Arijansz Soury                 Zn van Arijan Jansz Soury

      * Rotterdam, 27 nov 1646                                                                                    + Rotterdam, 13 mrt 1708    Schrijnwerkersteeg

     x Rotterdam, 10 feb 1675                            Ondertrouw 27 jan 1675 Geref.

 

     Susanna Jans van ‘t Hof                        Dr van   Jan van ’t Hof  en Geertje Maertens

     * Rotterdam,    ca. 1650                                                                                       + Rotterdam, 26 apr 1732  Westerkerkhof Waalse Kerk

Ten tijde van het huwelijk woonde Johannes in de Langelijnstraat en Susanna op de Schiedamschedijk.

 

In 1732 woonde zij op de Botersloot bij de Wildezeesteeg

 

     Uit dit huwelijk;

     1.   Jannetje                                            Doop: Geref.Gem.   Get:  Geertie Winants en  Jannetien Ariens

           ~ Rotterdam, 15 okt 1675                                                                             +  Hillegersberg, 9 apr 1746

           x Rotterdam,      ?

     

       Willem Engels                                     Zn van    ?

           *      ?                                                                                                          + Rotterdam, 2 nov 1734  Zuiderkerkhof

                                                             

Zij woonden Op de Dijk, over de Jan Slijpensteeg

 

     2.   Arijan Jansz                          volg    I b      

     3.   Jan Jansz                             volg    II a

     4.   Pieter                                  volg    XXVI a

     5.  Wilhelmus                              volg   I c

     6.   Ariaantje                                             Doop: Remonstrants   Get: Jacob Fransz en Lijntje Jans   d.d. 16 feb 1688

          * Rotterdam, 10 feb 1688                                                                             ^  Rotterdam, 7 feb 1754  Binneweg onder Cool

          x Rotterdam, 29 mei 1714                      Ondertrouw 6 mei 1714

      

       Cornelis van Bentvelsen                       Zn van    ?

           *  Zuidtlant,                                                                                                 +  voor 1754

Ten tijde van het huwelijk woonde Ariaantje bij de nieuwe Gemeenelantshuys en Cornelis bij de Franse Kerk.

In 1754 woonde Aeriaentje op de Binneweg onder Cool

 

      7.   Mateuwis                               volg   1 d1

      8.   Leendert Jansz                        volg   I d

 

    Ten tijde van het huwelijk woonde Johannes in de Lange Lijnstraat en Susanna op de Schiedamschedijk.

 

Ib  Arijan Jansz Soury                        Zn van  Johannes Arijansz Soury (  I a ) en  Susanna Jans v’t Hof                             

      *   Rotterdam,   ca.  1677                                                                                   +  ca.  1728

      x   Rotterdam, 22 jun 1706                          1e x   Ondertrouw 6 jun 1706

 

      Elizabeth Leenderts Pelser                      Dr van      ?

       *    Rotterdam, ca. 1681                                                                                     + Rotterdam,  1709

Ten tijde van het huwelijk woonde Arijan in de Peperstraat en Elizabeth in de Raemstraat.

Arij is op 10 jan 1712 als onderkuiper aangemonsterd bij de V.O.C. En vertrekt met het schip de “Standvastigheid naar Batavia. Medio 1716 is hij uit dienst getreden toen zij bij Rotterdam Charlois lagen.

       x   Rotterdam, 23 mei 1717 P.D.                  2e x   Ondertrouw 28 apr 1717

 

     Ariaentje Harmens Kramer                     Dr van  Harmanus Kramer en ?

        *     ?                                                                                                               ^  Rotterdam, 11 aug 1769

Zij woonde in 1769 in de Banketstraat midde

 

       Uit 1e huwelijk:

       1.   Susanna                                Doop Get:  Johannes Sourij, Susanna Jans   Remonstrants

        * Rotterdam,  1 mrt 1707                                                                             +  Rotterdam, 1709

       2.   Susanna                                               Doop Get:   Susanna Jans

        * Rotterdam, 22 okt 1709                                                                            +  Rotterdam,  23 aug 1710

       Uit 2e huwelijk;

       3.   Johannes Arijansz                     volg   I e

       4.   Harmanus                                             volg   I f

       5.   Neeltje                                                Doop Get:   Maartje Kramer, Susannetje v’t Hof en Wouter Boelhouwer   Remonstr.

             ~ Rotterdam, 18 jul 1723                                                                              + Rotterdam, 17 feb 1728

       6.   Susanna                                              Doop Get:   Susannetje Jans Soury en Maartje Berbet    Remonstr.

             ~  Rotterdam, 23 dec 1725                                                                    + Rotterdam, 29 mei 1731

                 

Not: 1751-1760  2599/810  24 juli 1753 ten kantore Notaris A.Schadee

 

Ariaentje Kramer, Weduwe van Arijen Sourij, woonende in de Banketstraat, ziek dog bequaem om voor haer naetelaete goederen bij uijterste wille te disponeren, welke verklaerden te Revoceeren ( als eenen dood ente niettedoen bij Desen alle testamenten, codicillen en andere Acten van uijterste wille bij haer Comparante voor dato deses gepasseert houdende deselve als niet gemaekt). En nu disponeerende Verklaerde Zij Comparante bij desen tot haere Eenige Erfgenaeme tenoemen en stellen Adriaentje en Mida Sourij, naegelaete Kinderen van haer Comparantes Zoon Johannes Sourij in huwelijk verwekt bij IJda van der Swem te saemen in alle ’t gene Zij Comp.te Eenigsins naetelaete Zal, met Volkomen Regt van Erfstelling en bij overlijden haere Afkomelingen bij Repraesentatie.

Begeerende Zij Comp.te dat voorn: IJda van der Swem gedurende de onmondigheijd van de selve haere kinderen tot onderhoud Zal mogen trekken De Suijvere Vrugten en inkomsten van ‘t gene Deselve van haer Comparante zullen Erven en dat Denaetenoeme Executeurs en Voogden uijt de meubile-goederen van haer Comp.te zoveele en Zoodanige onverkogt zullen laeten en aendeselve Kinderen Schoon nog onmondig ten kunnen gebruijke overgeven mogen, als deselve Executeurs en Voogden zullen goedvinden.

Sluijtende Zij Comp.te uijt haeren boedel de heeren Weesmeesteren en de Weeskamer deser Stadt, en van Zoodanige Steden of plaetsen als haer Comparante sterfhuijs zoude mogen vallen, onmondige Woonagtig of  onroerende goederen gelegen zonder mogen zijn behoudens Derselver Waerdigheijd en gezag.

Verzoekende en Stellende Zij Comp.te bij desen Executeurs van dit haer testament, tot Administreerende Voogd Sr. Hugo Eerington, meesterschoenmaeker en tot mede Voogd Sr. Dirk van Oosterwijk, beeldhouwer, beide alhier, respective over de onmondige afkomelingen en Erfgenaemen bij haer Comp.te naetelaeten, met Zoodanige onbepaelde magt en gezag, als Executeurs en Voogden naer Regten gegeven worden kan, en om een of meer persoonen nevens hen of inthunne plaetse te kiesen en stellen met gelijke magt Zoo Dikwijls het noodig zijn zal Deselve Specialijk Auttoriseerende omde goederen onroerende en roerende van de onmondige te kunnen en mogenVerkoopen publijk of uijt de hand Deselve transporteren en opdragen zouden laet of Verband Kooppenningen te ontvangen, Koopers quiteren voornaemaning den onmondigen goederen te verbinde, Zouden tot alle ‘t selve van nooden te hebben Eenig Concent, Decreet of authorisatie van Hoven,Magistraten of Geregten, als hen lieden Daer toe volkomen magt gevende bijdesen, en zonder dat deselve Aensprekelijk zullen zijn voor enige Schade verlies of ledig leggen van gelden, als hen lieden daer van Vrijstellende bijdesen, als mede van ‘t stellen van borg endoende Voogden.

Alle ‘t gene Voorsz: Staet de Comparante voorgelesen zijnde Verklaerde zij ‘t selve te weten haer testament laetste en uijterste wille, begeerende dat ‘t selve nae haer overlijden alsoozal worden Agtervolgt ennaegekomen, alwaert dat alles daer in noodig niet mogt wesen waergenomen: Verzoekende ‘t uiterste beneficie te genieten en aan mij Notaris hier van te maeke acte.

Aldus gepasseert binnen Rotterdam ten presentatie van Adam Schadee en Jacobus de Wit, als getuijgen Hietoe verzogt                                                

Dit merk is gesteld bij de Comp.te

Adam Schadee. Jacobus de Wit                         Ariaentje Kramer.    Verklaerende niet te kunnen schrijven.

 

                                                                                         X

Opgetekend door Johan Serrij  geb: 1920,     Zwijndrecht  1991

 

 

Not. 1761-1770  2621/308  2 maart 1766  ten kantore van Notaris A.Schadee

 

Ariaentje Kramer, Wed. van Arij Soury wijst de Weeskamer en de Weesmeesters aan om na haar dood te zorgen voor haar boedel. Zij trekt het testament van 24 jul 1753 in.

Zij kon niet schrijven wat blijkt uit de ondertekening van deze akte.

                                                                                                                              X

Opgetekend door Johan Serrij geb: 1920,      Zwijndrecht  1991

 

 

I c.  Wilhelmus Sourij                        Zn van  Johannes Arijansz Sourij ( I a ) en  Susanna Jans  v’t Hof

                                                                        Doop Remonstr.     Get:  Maria Pieters                                 

      ~ Rotterdam,  7 nov 1683                                                                                    +  vóór 1731

 

I d1 Mateuwis Jansz Sourij                   Zn van Johannes Arijansz Sourij ( Ia ) en Susanna v’t Hof

      * Rotterdam, 7 sep 1690

 

I d.  Leendert Jansz Soury                   Zn van  Johannes Arijansz Soury (  I a ) en  Susanna Jans  v’t Hof

                                                                        Doop Remonstrants  Get:  Lena Jans

      ~ Rotterdam, 21 jul 1695                                                                                    + 13 sep 1731 aan boord van de “ Goudria “ ( V.O.C.  schip )

      x Rotterdam, 23 jan 1725                           Ondertrouw 7 jan 1725                                              

 

    Abigol Bunne                                           Dr van      ?

      *        ?                                                                                                             +       ?

Leendert is op 29 dec 1716 als onderkuiper aangemonsterd op het schip “Rotterdam”van de V.O.C.. Hij is medio 1721 afgemonsterd in Valkenisse.

 

Leendert is op 7 jan 1723 als bosschieter aangemonsterd op het schip de “Wassenaar”van de V.O.C.. Hij is medio 1724 afgemonsterd in Strijkebolle.

 

Beiden woonden in 1725 in de Schavensteeg.

Leendert woonde aan de Binnewegh in de Hartmanslaan.

 

Not.1731   561/340   Notaris Johannes Vermé

 

Donderdag, 23 aug 1731, Willem Engels,Cornelis van Bentvelt en Claes Leendertse, zijn nevens elkander geordonneert tot voogden over de minderjarige  mede erfgenamen van wijle Leendert Jansse Sourij. Ab den stato overleden onder ede actum voor de heeren ........

 

Not. 1731   2070. 535-537   Notaris Johannes Vermé

 

Opgemaakt.  Op heden den 13e september 1731 compareerden voor mij Johan Vermé, notaris publ. Binnen Rotterdam en voor nagenoemden getuygen, Johannes Janse van Bering, oud 56 jaren en Johannis Gruyter, oud 42 jaren ofte ider daer omtrent, beyde woonagtigh binnen desen stad de welke getuygden en attessteerden bij ten verzouke van Willem Engels in huwelijk hebbende Jannetje Jans Sourij, Cornelis van Bentvelsen in huwelijk hebbende Adriaantje Jans Sourij, en nogh deselve benevens Klaas Leendertse, als voogden over de minderjarige nagelate kinderen van wijlen Ary,Jan en Pieter Jansse Sourij, nogh van Jan Dirikse Franci in huwelijk hebbende Jannetje Jans Sourij alle mede woonagtigh hier ter stede hoe waer is en waragtigh. Dat zij deposanten (getuigen) zeer wel hebben gekent den persoon van Leendert Jansse Sourij, anders genaemt Surijn, welke in de Jaere 1727 ten dienst van de Ed. Heeren Bewinthebbende den geoctrooy van de Oostindische Comp.,haven binnen Middelburgh in Zeelandt als matroos of bosschieter met het schip de “Samaritaen” naar Oostindiën is gevaren en van deze  Jahre 1731 met het schip “Goudria” voor de haven Delft gerepatrieert en onder Jurisdictie (rechtsgebied) desen Stadt sonder desendenten naer te laten ab intestato ( bij versterf zonder testament) desen Weereldt is komen te overlijde.

Dat hen lieden mede volkomen bekent is, dat den voorns Leendert Jansse Sourij, anders Surijn, is geweest een zoon van Johannes Sourij en Susanne van ’t Hof, sijnde sijn voorn vader lange Jahren geleden overleden nog de moeder nog in levende lijve.

Dat wijders hoed. Deposanten mede volkome bekent is dat den voorn Leendert Jansse Sourij, anders Surijn, behalve sijne Wed. Abigoh Bunne, heeft nagelate twee Susters van heelen bedden, met name Jannetje Jans Sourij in huwelijk hebbende Willem Engels, Adriaantje Jans Sourij, getrout met Cornelis Bentvelsen, requiranten (eisers) in dese ende dan nogh Johannes Ariense Sourij, eenige minderjarige nagelaete zoon van wijle Arij Jansse Sourij-een wettigh huwelijk geprocueert bij Ariaentje Kramer- Jannetje Jans Sourij, getrout met Jan Direkse Franci, Johannis Jansse Sourij, minderjarigh Jongman tezamen eenige nagelate kinderen van Jan Jansse Sourij in wettigh huwelijk geprocueert Neeltje Jans Post nogh Susanna Jannetje en Johannis Pieterse Sourij, alle minderjarige nagelate kinderen van wijle Pieter Jansse Sourij in wettigh huwelijk geprocueert bij Jannetje Engels sijnde de gemelde Ary,Jan en Pieter Jansse Sourij mede geweest broeders van heele bedden van de voorn overleden.

Laetselijk verklaerden zij deposanten wel te weten dat de voorn Leendert Jansse Sourij, anders Surijn, geen andere broeders ofte susters ofte broeders ofte susters kinderen zoo van heelen als halven heeft naergelaten dan de persoonen hier voorn gemelt.

Eindigende hier mede hunne getuijgenis, gevende voor redenen van wetenschap dat zij de persoonen hier vorengemelt met derselven familie seer wel hebben gekent en daer mede als goede vrinden en bekenden Somach jare ommegangh en verkeeringen gehadt, voorts als in den teugt te vreden sijnde ´t gene vorenstaet nader met Eeden te sterken. Aldus gepasst present Cornelis Papegaey en Kommer Burger als getuijgen.

 

Was geteekend: Jan Jans Sau, Beernink, Jan Gruijter, C.Papegaey, K.Burger, J.Vermé notaris.

 

 

Not. 1731   2070. 550      Notaris Johan Vermé

 

Heden Den Agtienden September Sevetien Hondert Een en Dertigh, compareerde voor mij Johan Vermé, notaris Publijk binnen de Stadt Rotterdam, en voor de nagenoemden getuygen Willem Engels in huwelijk hebbende Jannetje Jans Sourij, Cornelis van Bentvelsen in huwelijk hebbende Adriaentje Jans Sourij, Sijnde de voorn: Jannetje en Adriaentje Jans Sourij, kinderen van wijle Johannis Sourij, nogh Jan Dirikse Franci in huwelijk hebbende Jannetje Jans Sourij nagelaten dogter van wijle Jan Jansse Sourij, die mede een zoon is geweest van de voorn: Johannis Sourij ende sulve tezame propacta mede Erfgenamen ab interfacto van wijle Leendert Jansse Sourij, anders Surijn, woonende de comparanten binnen deze Stadt en zijnde mij notaris bekent.

De welke verklaarde bij Deze te constitueren ende magtigh te maken Maarten Bijl, schipper van Middelburgh in Zeelant op Deze Stadt, omme in de naem ende van Wegens haer Comparanten van de Ed. Heeren bewint hebbende Den geoctrooyeerden Oostindische Compagnie ten Kamer binnen Middelburgh in Zeelandt woonstee te ………… vande en ontvangen haer comparanten gedeelt inde Gagiën bij de voorn: Leendert Jansse Sourij, anders Surijn, in dienst van opgemelde Compagnie verdient en opsijn overlijden met den doot ontnuijmt en naengelaten, quitantie van Sijnen ontvangst te Passend als mede voor namige te lavend en ten sake voorns: venden tedoen en Vennigten wat eenigsints noodig Sijn en veneijst wenden zal en zij Comparanten selfs present Sijnde Sonder kunnen ofte mogendoen alwaert dat eenige nader Sast Wient gerequireert die Zijl: in deze houden voor geeven en alhier geinsereert.

Belovende het vereigte uyt kragte dezes van waerde te sullen en doen houden onder verbandt als na regten.

Aldus gepasseerd binnen Rotterdam.

Was geteekend: Willem Engels, Cornelis van Bentvelsen, Jan van Sij, K.Burger, Papegaey en J.Vermé

 

Beiden akten zijn opgetekend door Johan Serrij   geb: 1920,    Zwijndrecht 1991

 

I e.Johannes Arijansz Serrij   ( Joannis )    Zn van  Arij Jansz Soury (  I b ) en Ariaentje Kramer

                                                                          Doop Get: Susanna Serij   Remonstr.

     ~  Rotterdam,  30 okt 1718                                                                                   + Rotterdam,  3 mei 1751

     x  Rotterdam,  23 apr 1741 P.D.                     Ondertrouw 7 apr 1741

 

   IJda v.d. Swem                                         Dr van    Cornelis v.d.Swem en Ariaentje van der Veer

     *  Rotterdam,  21 jun 1716                                                                                   + Rotterdam, 18 mrt 1793

 

     Uit dit huwelijk;

     1.   Aerjaantje                               Doop get; Aerjaentje Kramer, Kornelis v.d.Swem en Aerjaentje v. Wassenburgh

           * Rotterdam, 18 feb 1742                                                                              ^  Rotterdam, 13 aug 1781

           x Rotterdam, 23 mei 1768                        Ondertrouw   8 mei 1768

         

       Jan Hammendorp                                  Zn van Bertel Hammendorp en Anna de Val

           * Rotterdam, 12 mrt 1737                                                                              +   ?

In 1768 woonden zij beiden in de Banketstraat                                              

In 1781 woonden zij in de Goudsche Wagestraat onder Pipping

 

      2.   Cornelis                                 Doop get; Marijan Barrebeet    Remonstr.

            ~ Rotterdam, 12 jul 1744                                                                              +  Rotterdam,  4 jan 1749

      3.   Alijda                                   Doop get; Aeriaentje Cerijn

            ~ Rotterdam, 10 jul 1746                                                                              +  Rotterdam, 1 jun 1813

            x Rotterdam, 7 jun 1768                          Ondertrouw 22 mei 1768

 

         Jacob van der Spaa                              Zn van  Abram van der Spaa en Geertruij Alders

            * Rotterdam, 5 mrt 1747                                                                              + Rotterdam, 3 nov 1825

 

In 1768 woonde Alijda in de Goudsewagestraat en Jacob in de Broedersteegh.

      

      4.   levenloos

            * Rotterdam,  2 nov 1750                                                                              +   Prinsestraat bij de Pannekoekstraat

 

Not. 1751-1760  2599/153  Notaris A.Schadee  19 feb 1753

 

IJda v.d.Swem, wed. van Jan Sury, wordt als getuige in een akte van scheiding genoemd na het overlijden van Cornelis v.d.Swem welke was gehuwd met Ariaantje van Wassenburg.

 

Not. 1751-1760  2599/175  Notaris A.Schadee  2 mrt 1753

 

IJda v.d.Swem wijst in deze akte de weeskamer en de weesmeesters aan als toezicht op haar boedel na haar overlijden.

 

Not. 1751-1760  2599/330  Notaris A.Schadee  1 dec 1753

 

Ariaentje Sury, dr van IJda v.d.Swem en Jan Sury, krijgt een legaat in de vorm van div. omschreven kledingstukken na het overlijden van Ariaentje v. Wassenburg.

 

Not. 1751-1760  2601/7  Notaris A.Schadee  12 jan 1755

 

IJda v.d.Swem, wed. van Johannes Sery, herroept haar testament van langstlevenden welke was opgemaakt op 25 jan 1742. Johannes Sery overlijdt op 3 mei 1751. Hij laat dan 2 minderjarige kinderen na, t.w.

Adriana, oud negen jaar en Alida, oud vijf jaar.

De legitieme porties van vererving zal IJda v.d.Swem bij herhuwelijking uit betalen. Als voogden worden benoemd Pieter v.d.Swem en Jasper Franken.

 

Not. 1751-1760 2602 69-71 Notaris A.Schadee  29 jan 1756

 

IJda v.d.Swem en Jasper Franken maken een langstlevende testament.

Hieruit mag blijken dat IJda v.d.Swem is hertrouwd.  ( Zij is hertrouwd op 19 jan 1755 )

 

 

I f  Harmanus                             Zn van ArijansJansz Sourij ( I b ) en Ariaentje Kramer

                                                                   Get: Maartje Kramer, Wouter Boelhouwer, Susanna Jans Sourij    Remonstrants

     ~ Rotterdam, 21 mei 1722                                                                                     ^  Rotterdam, 26 mei 1722   Stincksloot bij de Prinsestraet

 

 

 

©     Copyright   Paul Serrij   2008-2018

Genealogie.
Aktes en advertenties I.
Top.
E-mailadres: paul.serry@planet.nl

B 1 Voorgeschiedenis